Ekranizacje

Detektyw Forst – ruszyły zdjęcia do serialu na podstawie książek Remigiusza Mroza


Wik­tor Forst to boha­ter powie­ści Remi­giu­sza Mro­za, któ­re­go w 2024 roku będzie­my mogli oglą­dać w seria­lu z Bory­sem Szy­cem w roli głów­nej. Ruszy­ły zdję­cia do „Detek­ty­wa Forsta”.

Na Sło­wa­cji, w Zako­pa­nem, Nowym Tar­gu oraz w War­sza­wie reali­zo­wa­ne będą zdję­cia do seria­lu „Detek­tyw Forst” na moty­wach powie­ści kry­mi­nal­nych „Eks­po­zy­cja” i „Prze­wie­sze­nie” Remi­giu­sza Mro­za. W tytu­ło­wą rolę Wik­to­ra For­sta wcie­la się Borys Szyc.

Zdję­cia do pro­duk­cji ruszy­ły w paź­dzier­ni­ku 2022 roku. Pre­mie­ra seria­lu zapla­no­wa­na jest na 2024 rok – tra­fi on na plat­for­mę Net­flix. Tak brzmi ofi­cjal­ny opis pro­duk­cji: „Kie­dy Tatry sta­ją się are­ną bru­tal­nych mor­derstw, komi­sarz Forst wkra­cza do akcji. Dzia­ła­jąc wbrew pro­ce­du­rom, z pomo­cą dzien­ni­kar­ki Olgi Szreb­skiej, odkry­wa spi­sek się­ga­ją­cy korze­nia­mi II Woj­ny Świa­to­wej”.

Reży­se­rem „Detek­ty­wa For­sta” jest Daniel Jaro­szek, sce­na­riusz napi­sa­li Aga­ta Male­siń­ska i Jacek Mar­kie­wicz, a za pro­duk­cję odpo­wia­da­ją BOMA FILMS (Mar­ta Barań­ska i Borys Szyc) oraz HAKA FILMS (Tomasz Morawski).

infor­ma­cja prasowa


Skar­pet­ki książ­ko­we? Tyl­ko na Molom.pl 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy