Ekranizacje

Pierwszy plakat i teaser ekranizacji To Stephena Kinga

Wie­my już, jak wyglą­da pierw­szy pla­kat naj­now­szej ekra­ni­za­cji książ­ki “To” Ste­phe­na Kin­ga (tak, tej samej, któ­ra wie­le osób utwier­dzi­ła w prze­ko­na­niu, że klau­ny są czymś, cze­go moż­na się oba­wiać). Dodat­ko­wo poja­wił się pierw­szy teaser pro­duk­cji. Zapra­szam do zapo­zna­nia się z nimi poniżej.

Ofi­cjal­ny opis książ­ki “To”:

Der­ry to małe mia­sto w sta­nie Main – nawie­dzo­ne mia­sto – w któ­rym pew­ne­go razu gru­pa dzie­ci spo­tka­ła TO. Więk­szość z nich mia­ła szczę­ście, uszła z życiem i wyje­cha­ła z Der­ry. Po dwu­dzie­stu latach TO zno­wu daje o sobie znać, a ci, któ­rzy prze­ży­li, zosta­ją wezwa­ni do powro­tu w rodzin­ne stro­ny. Zapo­mnia­ne stra­chy dzie­ciń­stwa powra­ca­ją. Dzie­ci sa już doro­sły­mi, ale muszą odna­leźć w sobie dzie­cię­cą wia­rę, lojal­ność i odwa­gę by sku­tecz­nie sta­wić mu czoła.

Aktu­ali­za­cja, jest już zwiastun!


Reklama

Może też zainteresują cię te tematy