Ekranizacje

Pół Wieku Poezji Później – fanowska produkcja ze świata Wiedźmina

Pół Wie­ku Poezji Póź­niej” to fanow­ska pro­duk­cja zwią­za­na ze świa­tem stwo­rzo­nym przez Andrze­ja Sap­kow­skie­go i sto­ją­ca na nie­zwy­kle wyso­kim pozio­mie. Reży­se­ru­je ją Jakub Nurzyński.

Jak o fil­mie piszą jego twór­cy: “W nie­speł­na pół wie­ku po pogro­mie rivij­skim zaata­ko­wa­ne zosta­je Kaer Mor­hen, pra­daw­ne sie­dlisz­cze wiedź­mi­nów. Wkrót­ce potem z Are­tu­zy, świe­żo odbu­do­wa­nej szko­ły cza­ro­dzie­jek, ucie­ka mło­da rene­gat­ka podej­rze­wa­na o odna­le­zie­nie legen­dar­nej Księ­gi Alzu­ra. W pościg za nią rusza Triss Meri­gold, któ­ra w temer­skiej karcz­mie spo­ty­ka Jaskra, sław­ne­go bar­da oraz Lam­ber­ta, ostat­nie­go zabój­cę potworów”.

Z oka­zji tego, że fan­pa­ge fil­mu osią­gnął 10 000 fanów, twór­cy podzie­li­li się pierw­szym zwia­stu­nem produkcji.

Pre­mie­ra “Pół Wie­ku Poezji Póź­niej” zosta­ła zapla­no­wa­na na gru­dzień 2017.

źró­dło: facebook.com/witcherfanfilm/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy