Ekranizacje Zapowiedzi

Robert Więckiewicz wcieli się w bohatera Remigiusza Mroza

Beha­wio­ry­sta” to dru­gi po “Chył­ce” serial ekra­ni­zu­ją­cy powie­ści Remi­giu­sza Mro­za. W roli głów­nej Gerar­da Edlin­ga wystą­pi Robert Więckiewicz.

Pierw­szy o ekra­ni­za­cji poin­for­mo­wał sam pisarz. W poło­wie kwiet­nia napi­sał, że pro­duk­cja Play­er Ori­gi­nal poja­wi się na player.pl szyb­ciej niż moż­na by przy­pusz­czać, dodał też, że obsa­da jest wprost wyma­rzo­na. Teraz dowie­dzie­li­śmy się, że tytu­ło­we­go beha­wio­ry­stę zagra Robert Więckiewicz.

Dro­dzy Pań­stwo, oto i on we wła­snej oso­bie: Gerard Edling!

Rober­ta Więc­kie­wi­cza niko­mu przed­sta­wiać nie trze­ba, a jego…

Opu­bli­ko­wa­ny przez Remi­giu­sza Mró­za Czwar­tek, 6 maja 2021

Gerard Edling to były pro­ku­ra­tor, któ­ry został zwol­nio­ny dys­cy­pli­nar­nie. Jest jed­nak spe­cja­li­stą od czy­ta­nia mimi­ki twa­rzy oraz gestów. Poli­cja zwra­ca się do nie­go o pomoc w despe­ra­cji, gdy ter­ro­ry­sta Kom­po­zy­tor gro­zi, że zabi­je wszyst­kich znaj­du­ją­cych się w przed­szko­lu, a jed­no­cze­śnie nie sta­wia żad­nych żądań.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy