Aktualności Ekranizacje

Amerykańscy senatorowie sprzeciwiają się serialowej adaptacji Problemu trzech ciał Cixin Liu

Pro­blem trzech ciał Cixin Liu to pierw­sza część try­lo­gii scien­ce fic­tion, zaty­tu­ło­wa­nej Wspo­mnie­nie o prze­szło­ści Zie­mi. W 2015 roku powieść przy­nio­sła chiń­skie­mu auto­ro­wi pre­sti­żo­wą Nagro­dę Hugo, on sam zaś kil­ka lat temu został okrzyk­nię­ty jed­ną z naj­więk­szych gwiazd chiń­skiej i świa­to­wej fan­ta­sty­ki. We wrze­śniu Net­flix ogło­sił, że trwa­ją pra­cę nad prze­nie­sie­niem książ­ki na medium seria­lo­we. Oka­za­ło się to być nie w smak kil­kor­gu ame­ry­kań­skim senatorom.

Pro­ble­mem nie jest ani książ­ka, ani twór­cy seria­lu. Cho­dzi o kon­tro­wer­sje zwią­za­ne z posta­cią auto­ra. W zeszłym roku gło­śną na całym świe­cie sta­ła się spra­wa prze­śla­do­wań mniej­szo­ści muzuł­mań­skich przez Komu­ni­stycz­ną Par­tię Chin. Wycie­kły wte­dy pouf­ne doku­men­ty, któ­re opi­sy­wa­ły stra­te­gie chiń­skie­go rzą­du mają­cą na celu pozba­wić Ujgu­rów toż­sa­mo­ści etnicz­nej, ukró­cić ich marze­nia o nie­pod­le­gło­ści. W tym celu powstać mia­ła sieć obo­zów reedu­ka­cyj­nych, w któ­rych zamknię­to ponad milion ludzi. Oczy­wi­ście te obo­zy to tak napraw­dę wię­zie­nia, w któ­rych docho­dzi do tor­tur i egze­ku­cji. Udzie­la­jąc wywia­du dla „New Yor­ke­ra”, Cixin Liu poparł dzia­ła­nia chiń­skie­go rzą­du, a przy­naj­mniej powtó­rzył kil­ka pro­pa­gan­do­wych for­mu­łek, mówią­cych, że to wszyst­ko dla ich dobra.

Wła­śnie te wypo­wie­dzi pchnę­ły ame­ry­kań­skich sena­to­rów do wysto­so­wa­nia listu otwar­te­go do wło­da­rzy Net­flik­sa z proś­bą o wyja­śnie­nie, jak to moż­li­we, że zapa­dła decy­zja o wypro­du­ko­wa­niu seria­lu na pod­sta­wie dzieł auto­ra o tak kon­tro­wer­syj­nych poglą­dach. Pod pismem pod­pi­sa­ło się pię­cio­ro repu­bli­kań­skich polityków.

Wspo­mnia­ny list zawie­rał sze­reg pytań. Net­flix w ostat­nim cza­sie wysto­so­wał sto­sow­ną odpo­wiedź, odwo­łu­jąc się do każ­de­go z zagad­nień. Może­my tam prze­czy­tać, że Net­flix nie ofe­ru­je swo­ich usług w Chi­nach, nie popie­ra prze­śla­do­wań mniej­szo­ści muzuł­mań­skich przez Komu­ni­stycz­ną Par­tię Chin i zga­dza się, że obo­zy pra­cy są etycz­nie nie­ak­cep­to­wal­ne. Wie­lo­krot­nie w liście zosta­ło zazna­czo­ne, że Cixin Liu nie jest twór­cą seria­lu, jego poglą­dy nie są zbież­ne z poglą­da­mi Net­flik­sa, nie są rów­nież tema­tem powsta­ją­cej pro­duk­cji. Przy­po­mnia­ne zosta­ło sena­to­rom, że serial powsta­je na pod­sta­wie książ­ki, któ­ra nie ma nic wspól­ne­go z przy­ta­cza­ny­mi komen­ta­rza­mi chiń­skie­go pisarza.

Odpo­wiedź Net­flik­sa może­cie prze­czy­tać mię­dzy poni­żej (po angielsku)

Sep­tem­ber 25, 2020
Sena­tor Mar­sha Blackburn
Sena­tor Rick Scott
Sena­tor Kevin Cramer
Sena­tor Thom Tillis
Sena­tor Mar­tha McSally
Uni­ted Sta­tes Senate

Washing­ton,
DC 20510

Dear Sena­tors Black­burn, Scott, Cra­mer, Til­lis, and McSally:

Thank you for your let­ter from Sep­tem­ber 23, and your inte­rest in the upco­ming Net­flix series adap­ta­tion based on The Three-Body Problem.

First, we’d like to note that Net­flix does not ope­ra­te a servi­ce in China.
We address your questions and con­cerns below:

Q: Does Net­flix agree that the Chi­ne­se Com­mu­nist Party’s inter­ment of 1.8 to 3 mil­lion Uyghurs in intern­ment or labor camps based on the­ir eth­ni­ci­ty is unacceptable?

A: Abso­lu­te­ly. As the UN Dec­la­ra­tion of Human Rights (which Chi­na has signed) sta­tes “all human beings are born free and equ­al in digni­ty and rights.”

Q: In order to avo­id any fur­ther glo­ri­fi­ca­tion of the CCP’s actions aga­inst the Uyghurs, or vali­da­tion of the Chi­ne­se regi­me and agen­cies respon­si­ble for such acts, what steps will Net­flix take to cast a cri­ti­cal eye on this pro­ject – to inc­lu­de the company’s
bro­ader rela­tion­ship with Mr. Liu?

A: Mr. Liu is the author of the books, not the cre­ator of this series. Mr. Liu’s com­ments are not reflec­ti­ve of the views of Net­flix or of the show’s cre­ators, nor are they part of the plot or the­mes of the show.

Q: Were Net­flix senior exe­cu­ti­ves awa­re of the sta­te­ments made by Mr. Liu Cixin regar­ding the CCP’s geno­ci­dal acts prior to ente­ring into an agre­ement to adapt his work? If so, ple­ase outli­ne the reaso­ning that led Net­flix to move for­ward with this pro­ject. If
not, ple­ase descri­be Netflix’s stan­dard pro­cess of due dili­gen­ce and the gaps the­re­in that led to this oversight.

A: Mr. Liu is a Chi­ne­se citi­zen living in Chi­na – he is the author of the books, not the cre­ator of this Net­flix series. The cre­ators are David Benioff and D.B. Weiss, the cre­ators of Game of Thro­nes, and Ale­xan­der Woo, exe­cu­ti­ve producer/writer on the series True Blood.

Q: Does Net­flix have a poli­cy regar­ding ente­ring into con­tracts with public-facing indi­vi­du­als who, either public­ly or pri­va­te­ly, pro­mo­te prin­ci­ples incon­si­stent with Netflix’s com­pa­ny cul­tu­re and prin­ci­ples? If so, ple­ase outli­ne this poli­cy. If not, please
expla­in why not.

A: Net­flix jud­ges indi­vi­du­al pro­jects on the­ir merits. Mr. Liu is the author of the book – The Three Body Pro­blem – not the cre­ator of this show. We do not agree with his com­ments, which are enti­re­ly unre­la­ted to his book or this Net­flix show.

Sin­ce­re­ly,

Dean Gar­field
Vice Pre­si­dent, Glo­bal Public Policy
Net­flix 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy