Ekranizacje Zapowiedzi

Nowa wersja Podpalaczki na podstawie powieści Stephena Kinga trafi do kin w maju

Ste­phen King nadal z werwą two­rzy kolej­ne nie­sa­mo­wi­te histo­rie. Powie­ści kró­la hor­ro­ru z powo­dze­niem lądu­ją na listach best­sel­le­rów, a pro­du­cen­ci prze­ści­ga­ją się w two­rze­niu seria­lo­wych i fil­mo­wych ekra­ni­za­cji. Mimo wciąż poja­wia­ją­cych się nowo­ści, bran­ża roz­ryw­ko­wa lubi rów­nież się­gać po star­sze dzie­ła Ste­phe­na Kin­ga. Wkrót­ce będzie­my mie­li oka­zję odświe­żyć sobie Pod­pa­lacz­kę.

Powieść, opo­wia­da­ją­ca o dziew­czyn­ce posia­da­ją­cej moc wywo­ły­wa­nia ognia przy pomo­cy umy­słu, po raz pierw­szy wyda­na zosta­ła w Sta­nach Zjed­no­czo­nych w 1980 roku. Dwa­na­ście lat póź­niej pol­skie tłu­ma­cze­nie książ­ki uka­za­ło się u nas pod angiel­skim tytu­łem Fire­star­ter. Dopie­ro w 1999 wydaw­nic­two Pró­szyń­ski i S‑ka wzno­wi­ło powieść już jako Podpalaczka.

Hor­ror Ste­phe­na Kin­ga został zekra­ni­zo­wa­ny w 1984. Reży­se­rem pro­duk­cji był Mark K. Lester, a w roli dzie­wię­cio­let­niej Char­le­ne wystą­pi­ła mło­dziut­ka Drew Barrymore.

Pre­mie­ra nowej wer­sji Pod­pa­lacz­ki zosta­ła wyzna­czo­na na 13 maja. Film ma zostać widzom udo­stęp­nio­ny w kinach i na plat­for­mie Peacock. Póki co nie jest pew­ne, czy pro­duk­cja będzie wyświe­tla­na rów­nież w pol­skich kinach. Film z 1984 nie tra­fił na nasze ekra­ny kino­we. Miej­my nadzie­ję, że z tą wer­sją będzie inaczej.

Pod­pa­lacz­kę wyre­ży­se­ro­wał Keith Tho­mas (Noc­ne czu­wa­nie), a sce­na­riusz na pod­sta­wie powie­ści Ste­phe­na Kin­ga napi­sał Scott Teems (Rec­ti­fy, Hal­lo­we­en zabi­ja). W roli Char­le­ne wystę­pu­je Ryan Kie­ra Arm­strong, jej rodzi­ców gra­ją Zac Efron jako Andy i Syd­ney Lem­mon jako Vicky.

Stu­dio Uni­ver­sal Pic­tu­res wypu­ści­ło ofi­cjal­ny zwia­stun pro­duk­cji. Mate­riał moż­na obej­rzeć na przy­kład tutaj:

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy