Ekranizacje

The Watch od BBC na podstawie książek Pratchetta z konkretami

Od kil­ku mie­się­cy wia­do­mo, że BBC dłu­bie powo­li przy seria­lu opo­wia­da­ją­cym pery­pe­tie stra­ży Ankh-Mor­pork, któ­re­go bazą będzie jed­na z pod­se­rii słyn­ne­go cyklu Świat Dys­ku Terry’ego Prat­chet­ta. 30 paź­dzier­ni­ka stu­dio ogło­si­ło ofi­cjal­ny start pro­duk­cji. Przy oka­zji ujaw­nio­nych zosta­ło tro­chę szczegółów.

Wia­do­mo na przy­kład, że na serial zło­ży się osiem, a nie sześć, jak wcze­śniej poda­wa­no odcin­ków. Każ­dy z nich będzie trwał oko­ło jed­nej godzi­ny. Na ekra­nach zoba­czy­my zna­ne i lubia­ne posta­ci, a wśród nich przede wszyst­kim kapi­ta­na Sama Vime­sa, Lady Sybil Ram­kin, Mar­che­wę Żela­zny­wład­so­na, Anguę czy Cudo Tyłe­czek, no i oczy­wi­ście Śmierć.

The Watch jest opi­sy­wa­na jako pun­kroc­ko­wy thril­ler, w któ­rym eki­pa dość nie­kon­wen­cjo­nal­nych gli­nia­rzy sta­ra się utrzy­mać porzą­dek w mie­ście prze­siąk­nię­tym złem, a przy oka­zji nie dać się zabić.

The Watch to bar­dzo bry­tyj­ski, a jed­no­cze­śnie wyzy­wa­ją­co roz­kosz­ny w kate­go­riach świa­to­wych thril­ler, któ­re­go podej­ście do gatun­ku fan­ta­sy jest co naj­mniej destruk­tyw­ne. Zaj­mie rów­nież waż­ne sta­no­wi­sko w kwe­stiach doty­czą­cych śmier­ci, inte­gra­cji, alter­na­tyw­nych fak­tów i spra­wie­dli­wo­ści. To będzie osza­ła­mia­ją­ca mie­szan­ka nadziei, rado­ści, suspen­su i zuchwa­łe­go, czar­ne­go humo­ru, powie­dzia­ła Hila­ry Sal­mon, pro­du­cent wyko­naw­cza z BBC Studios.

Show­run­ne­rem seria­lu jest Simon Allen, któ­ry doświad­cze­nia jako sce­na­rzy­sta nabie­rał pod­czas pra­cy przy cho­ciaż­by Musz­kie­te­rach, Das Boot, Czy­stej robo­cie czy Ści­ga­nej. Pro­du­cen­ta­mi wyko­naw­czy­mi zosta­li Hila­ry Sal­mon (Luther, Mil­czą­cy świa­dek, Three Girls) i Ben Donald z BBC Stu­dios, tak­że Rob Wil­kins z Nar­ra­ti­vii – nie­za­leż­nej fir­my odpa­lo­nej w 2012 roku przez same­go Terry’ego Prat­chet­ta. Do zespo­łu pro­du­cen­tów dołą­czy rów­nież Phil Col­lin­son (Doctor Who).

Kie­dy wyda­rze­nia z całe­go świa­ta spra­wia­ją, że sza­leń­stwo Świa­ta Dys­ku wyda­je się szo­ku­ją­co zna­jo­me, to naj­lep­szy czas na przy­wró­ce­nie na małe ekra­ny humo­ru, ognia i furii Ter­ry­’e­go. Jestem wdzięcz­ny BBC AMERICA, BBC Stu­dios, a przede wszyst­kim Robo­wi Wil­kin­so­wi z Nar­ra­ti­vii, któ­ry był sta­łym źró­dłem inspi­ra­cji pod­czas tej epic­kiej i emo­cjo­nal­nej podró­ży, mówił Simon Allen.

Wie­le lat temu Ter­ry pod­jął odważ­ną decy­zję, by umoż­li­wić opo­wia­da­nie nowych histo­rii Stra­ży z udzia­łem dotych­cza­so­wych posta­ci. Spo­ro cza­su upły­nę­ło, zanim coś zaczę­ło się dziać, ponie­waż strze­gli­śmy tych boha­te­rów jak oka w gło­wie! Wie­le pomy­słów Ter­ry­’e­go wyda­je się wła­śnie teraz bar­dziej aktu­al­nych i pil­nych niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej. Jestem pod­eks­cy­to­wa­ny współ­pra­cą z Simo­nem i tak uta­len­to­wa­nym zespo­łem, któ­ry rozu­mie wyjąt­ko­wy geniusz twór­cy Stra­ży, dodał Rob Wilkins.

Potwier­dzo­no rów­nież część obsa­dy aktor­skiej. W seria­lu wystą­pią mie­dzy inny­mi gwiaz­dy Obse­sji Eve: San­dra Oh oraz Jodie Comer, a tak­że wcie­la­ją­ca się w Trzy­na­ste­go Dok­to­ra Jodie Whit­ta­ker czy rów­nież zna­ko­mi­ty Idris Elba (Luther).

Data pre­mie­ry seria­lu nie jest jesz­cze znana.

źró­dło: narrativia.com

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy