Ekranizacje Zapowiedzi

Andy Serkis powraca jako Gollum! W 2026 roku do kin trafi nowy film ze świata Władcy Pierścieni

Aktor nie tyl­ko powró­ci do swo­jej kul­to­wej roli, ale też wyre­ży­se­ru­je pro­duk­cję. „Film będzie odkry­wać histo­rie, któ­re jesz­cze nie zosta­ły opo­wie­dzia­ne” – zapo­wia­da David Zaslav, CEO War­ner Bros. Discovery.

Film, któ­ry w 2026 roku tra­fi do kin, wstęp­nie nosić będzie tytuł „Lord of the Rings: The Hunt for Gol­lum” (Wład­ca Pier­ście­ni: Polo­wa­nie na Gol­lu­ma). Ma być to pierw­szy z serii zapla­no­wa­nych fil­mów roz­gry­wa­ją­cych się w tym uni­wer­sum. Jesz­cze w 2023 roku David Zaslav, dyrek­tor gene­ral­ny War­ner Bros. Disco­ve­ry, komen­to­wał, że mar­ki takie jak „Wład­ca Pier­ście­ni”, „Har­ry Pot­ter” czy DC są nie­do­sta­tecz­nie wyko­rzy­sta­ne i zbyt dłu­go pozo­sta­wa­ły w fazie uśpie­nia.

David Zaslav w cza­sie czwart­ko­we­go spo­tka­nia doty­czą­ce­go wyni­ków finan­so­wych oświad­czył, że nowy film z fran­czy­zy „Wład­cy Pier­ście­ni” jest na wcze­snym eta­pie two­rze­nia sce­na­riu­sza, a Peter Jack­son, czy­li twór­ca ory­gi­nal­nej kino­wej try­lo­gii, jest zaan­ga­żo­wa­ny na każ­dym kro­ku. Peter Jack­son wraz ze swo­imi dłu­go­let­ni­mi współ­pra­cow­ni­ca­mi Phi­lip­pą Boy­ens oraz Fran Walsh (któ­ra jest też jego part­ner­ką w życiu pry­wat­nym) odpo­wia­dać będą za pro­duk­cję fil­mu. Cała trój­ka wspól­nie pra­co­wa­ła zarów­no przy ory­gi­nal­nej kino­wej try­lo­gii „Wład­cy Pier­ście­ni”, jak i try­lo­gii „Hob­bit”.

Micha­el De Luca oraz Pam Abdy z War­ner Bros. Motion Pic­tu­res oświad­czy­li: „Już ponad dwu­dzie­stu lat widzo­wie cie­pło przyj­mu­ją fil­mo­wą try­lo­gię »Wład­cy Pier­ście­ni«, a to ze wzglę­du na nie­za­prze­czal­ne odda­nie, jakie Peter, Fran i Phi­lip­pa oka­za­li, chro­niąc dzie­dzic­two dzieł Tol­kie­na oraz zapew­nie­nie widzom moż­li­wo­ści pozna­nia nie­sa­mo­wi­te­go świa­ta, któ­ry stwo­rzy­li, hono­ru­jąc jego lite­rac­ką wizję. Jeste­śmy zaszczy­ce­ni, że zgo­dzi­li się zostać naszy­mi part­ne­ra­mi przy dwóch nowych fil­mach. Wraz z poja­wie­niem się Andy’ego, któ­ry będzie reży­se­ro­wał »Wład­cę Pier­ście­ni: Polo­wa­nie na Gol­lu­ma«, kon­ty­nu­uje­my waż­ne dąże­nie do dosko­na­ło­ści, któ­ra ma być zna­kiem roz­po­znaw­czym tego, jak będzie wyglą­dać nasza podróż w przy­szłość, by nieść dal­szy wkład w kine­ma­to­gra­ficz­ną histo­rię »Wład­cy Pierścieni«.”

 
 
 
 
 
Wyświetl ten post na Instagramie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post udo­stęp­nio­ny przez Andrew Ser­kis (@andyserkis)

David Zaslav zade­kla­ro­wał, że nowe fil­my nie będą remake’ami, tyl­ko zamiast tego „będą odkry­wać histo­rie, któ­re jesz­cze nie zosta­ły opo­wie­dzia­ne”. Infor­mo­wał też, że „»Wład­ca Pier­ście­ni« to jed­na z odno­szą­cych naj­więk­sze suk­ce­sy oraz naj­bar­dziej sza­no­wa­nych fran­czyz w histo­rii, sta­no­wią­ca ogrom­ną szan­sę dla biz­ne­su kinowego”.

Wład­ca Pier­ście­ni” oraz „Hob­bit, czy­li tam i z powro­tem” to naj­bar­dziej zna­ne dzie­ła J.R.R. Tol­kie­na, pro­fe­so­ra filo­lo­gii kla­sycz­nej i lite­ra­tu­ry sta­ro­an­giel­skiej. Roz­gry­wa­ją się w mitycz­nym świe­cie Śród­zie­mia i jest jed­nym z naj­waż­niej­szych utwo­rów fan­ta­sy w histo­rii lite­ra­tu­ry. Był trzy­krot­nie nomi­no­wa­ny do Nagro­dy Nobla w dzie­dzi­nie literatury.

Peter Jack­son wyre­ży­se­ro­wał sześć fil­mów będą­cych adap­ta­cja­mi tych ksią­żek. Są to: „Wład­ca Pier­ście­ni: Dru­ży­na Pier­ście­nia” (2001), „Wład­ca Pier­ście­ni: Dwie wie­że” (2002), „Wład­ca Pier­ście­ni: Powrót kró­la” (2003), „Hob­bit: Nie­zwy­kła podróż” (2012), „Hob­bit: Pust­ko­wie Smau­ga” (2013) oraz „Hob­bit: Bitwa Pię­ciu Armii” (2014).

Obec­nie Ama­zon reali­zu­je serial „Wład­ca Pier­ście­ni: Pier­ście­nie wła­dzy”, a w tym roku ma mieć miej­sce pre­mie­ra fil­mu ani­mo­wa­ne­go „Wład­ca Pier­ście­ni: Woj­na Rohir­ri­mów”.

Anna Tess Gołębiowska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy