Aktualności Ekranizacje

Ekranizacja Czerwonej Królowej dostępna od dziś na Prime Video

Pre­mie­ra seria­lu odby­ła się rów­no­cze­śnie w ponad 240 kra­jach. W głów­nych rolach Anto­nii Scott oraz Jona Guti­ér­re­za zoba­czy­my Vic­ky Luen­go i Hovi­ka Keuchkeriana.

Z IQ wyno­szą­cym 242, Anto­nia Scott ofi­cjal­nie jest naj­in­te­li­gent­niej­szą oso­bą na świe­cie. Jej inte­li­gen­cja uczy­ni­ła ją „Czer­wo­ną Kró­lo­wą” taj­ne­go i eks­pe­ry­men­tal­ne­go pro­jek­tu poli­cyj­ne­go. Kie­dy syn potęż­ne­go poten­ta­ta zosta­je bestial­sko zamor­do­wa­ny, a cór­ka naj­bo­gat­sze­go czło­wie­ka w Hisz­pa­nii porwa­na, orga­ni­za­cja Czer­wo­nej Kró­lo­wej włą­cza się do spra­wy. Men­tor Anto­nii, jej były szef, zwra­ca się do Jona Guti­ér­re­za, baskij­skie­go poli­cjan­ta, aby ponow­nie akty­wo­wać Antonię.

Zwi­chro­wa­na gra w kot­ka i mysz­kę, w któ­rej Jon i Anto­nia zaplą­tu­ją się pod­czas śledz­twa, poma­ga im odkryć, że podzi­wia­ją i uzu­peł­nia­ją się wza­jem­nie nie­mal tak samo moc­no, jak iry­tu­ją. Czer­wo­na Kró­lo­wa to prze­ra­ża­ją­cy thril­ler osa­dzo­ny w Madry­cie, mie­ście, któ­re odgry­wa klu­czo­wą rolę w tej histo­rii. Serial łączy w sobie wart­ką akcję śledz­twa z che­mią pomię­dzy dwo­ma głów­ny­mi bohaterami.

Ekra­ni­za­cja jest adap­ta­cją best­sel­le­ro­wej mię­dzy­na­ro­do­wej serii thril­le­rów autor­stwa Juana Gomeza-Jurado.

W Pol­sce cykl Juana Góme­za-Jura­do, na któ­ry skła­da­ją się „Reina Roja. Czer­wo­na kró­lo­wa”, „Loba Negra. Czar­na Wil­czy­ca” oraz „Rey Blan­co. Bia­ły Król”, uka­zał się nakła­dem Wydaw­nic­twa SQN w 2023 roku w prze­kła­dzie Bar­ba­ry Bar­da­dyn. 15 lute­go 2024 roku uka­za­ła się „Bli­zna”, pre­qu­el serii. Serial nazy­wa­na jest hisz­pań­ską sagą „Mil­le­nium”.

Juan Gómez-Jura­do ukoń­czył dzien­ni­kar­stwo na madryc­kim Uni­wer­sy­te­cie San Pablo, pra­co­wał jako dzien­ni­karz radio­wy, tele­wi­zyj­ny i pra­so­wy, współ­pra­cu­jąc m.in. z „Jot Down” czy „The New York Times Book Review”. Otrzy­mał kil­ka pre­sti­żo­wych nagród dzien­ni­kar­skich. Jego powie­ści docze­ka­ły się prze­kła­dów na ponad 40 języ­ków. Juan Gómez-Jura­do jest akty­wi­stą zaan­ga­żo­wa­nym w wal­kę z rakiem jeli­ta gru­be­go. Swo­ją debiu­tanc­ką książ­kę „Szpieg Boga” (pol­skie wyda­nie 2006 rok, wydaw­nic­two Sonia Dra­ga, prze­kład: Danu­ta Kału­ża) prze­zna­czył na kam­pa­nię „1 libro 1 euro” (Jed­na książ­ka, jed­no euro) w ramach któ­rej moż­na było pobrać książ­ki za dowol­ną daro­wi­znę na rzecz Save the Chil­dren, któ­rej pisarz jest amba­sa­do­rem. To mię­dzy­na­ro­do­wa orga­ni­za­cja, któ­rej celem jest popra­wa warun­ków życia dzie­ci poprzez stwa­rza­nie im lep­szych moż­li­wo­ści edu­ka­cyj­nych, zapew­nia­nie lep­szych warun­ków eko­no­micz­nych oraz ota­cza­nie ich lep­szą opie­ką zdrowotną.

Vic­ky Luen­go, któ­ra w seria­lu wcie­la się w rolę Anto­nii Scott, zna­na jest z roli Mar­ty w „Przy­ja­ciół­kach” (Cha­va­las) czy Evy w „Zastęp­stwie” (El susti­tu­to). Part­ne­ru­je jej Hovik Keuch­ke­rian w Pol­sce naj­bar­dziej chy­ba zna­ny z roli Bogo­ty w „Domu z papie­ru” (La casa de papel).

W pozo­sta­łych rolach wystę­pu­ją: Andrea Tre­pat, Celia Fre­ije­iro, Nacho Fre­sne­da, Vicen­ta N’Dongo, Kar­me­le Lar­ri­na­ga, Pere Bra­só, Fer­nan­do Gual­lar, Edu­ar­do Norie­ga, Alex Bren­de­mühl, Urko Ola­zábal, Emma Suárez oraz Selam Ortega.

Pro­du­cent­ką wyko­naw­czą oraz show­run­ner­ką „Czer­wo­nej Kró­lo­wej jest” Amaya Muru­zábal, sce­na­riusz wspól­nie z nią napi­sał Salva­dor Per­pi­ñá. Reży­se­ru­ją Kol­do Ser­ra oraz Julian de Tavi­ra. Za pro­duk­cję seria­lu odpo­wia­da Dopa­mi­ne and Focus.

Sied­mio­od­cin­ko­wy serial będzie dostęp­ny wyłącz­nie na Pri­me Video wyłącz­nie w ramach sub­skryp­cji Ama­zon Pri­me (49 zł rocz­nie lub 10,99 zł miesięcznie).

Anna Tess Gołę­biow­ska
źró­dło infor­ma­cji oraz zdję­cia: infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy