Aktualności Ekranizacje

Pierwsze oficjalne zdjęcia promujące Wiedźmina od Netflixa

Od pierw­szych potwier­dzo­nych infor­ma­cji, że Net­flix bie­rze się za pro­duk­cję seria­lu opar­te­go na sadze wiedź­miń­skiej Andrze­ja Sap­kow­skie­go minę­ły już tro­chę ponad dwa lata. Dotych­czas naszą cie­ka­wość zaspo­ka­ja­ły jedy­nie uję­cia pod­krad­nię­te z pla­nu. Naresz­cie jed­nak pra­ce dobie­ga­ją koń­ca i twór­cy są goto­wi dzie­lić się z fana­mi ofi­cjal­ny­mi mate­ria­ła­mi. Na pierw­szy rzut pole­ciał pla­kat pro­mu­ją­cy serial i zdję­cia przed­sta­wia­ją­ce Geral­ta, Yen­ne­fer i Ciri.

Od cza­su obsa­dze­nia Henry’ego Cavil­la w roli Geral­ta z Rivii znaw­cy uni­wer­sum Wiedź­mi­na narze­ka­li, że aktor jest zbyt ład­ny, zbyt ame­ry­kań­ski. Upu­blicz­nio­ne zdję­cia podej­ścia tych osób raczej nie zmie­nią – słyn­ny łow­ca potwo­rów nadal wyglą­da ciut za bar­dzo jak Super­man. Jest to jed­nak kwe­stia przy­zwy­cza­je­nia i jeśli tyl­ko Cavill Geral­ta dobrze ode­gra, to niko­mu już ta kwa­dra­to­wa szczę­ka i gład­kie lico prze­szka­dzać nie będą.

Cie­szyć może, że twór­cy rze­czy­wi­ście moc­no sta­ra­ją się, żeby nie podą­żać wizu­al­nym tro­pem gier wideo, któ­re świat Wiedź­mi­na poka­zy­wa­ły bar­dzo ład­nie i efek­tow­nie, ale jed­nak nie­co roz­bież­nie w sto­sun­ku do ksią­żek. A to wła­śnie z powie­ści Andrze­ja Sap­kow­skie­go Lau­ren S. His­srich i jej sce­na­rzy­ści uczy­ni­li bazę dla seria­lu. Stąd przed­sta­wio­ny na pla­ka­cie Geralt ma na ple­cach jeden tyl­ko miecz, na szyi nosi zaś meda­lion, a nie trój­wy­mia­ro­wy odlew gło­wy wil­ka. Rów­nież nie­źle pre­zen­tu­je się Yen­ne­fer, choć bla­dość skó­ry z ksią­żek zosta­ła zastą­pio­na bar­dziej śnia­dym odcie­niem, ale są i czar­ne wło­sy i fioł­ko­we oczy, rów­nież apa­ry­cja dwu­dzie­sto­lat­ki się zga­dza, a na powięk­sze­niu widać, że i miej­sce na aksa­mit­kę na szyi się znalazło.

Udo­stęp­nio­ne zdję­cia roku­ją dobrze. Jak posta­ci pre­zen­tu­ją się w akcji, zoba­czy­my jesz­cze w tym mie­sią­cu. Pod­czas San Die­go Comic Con odbę­dzie się pre­mie­ro­wy pokaz pierw­sze­go zwia­stu­na seria­lu, chwi­lę póź­niej będzie pew­nie dostęp­ny w sieci.

Sam serial na plat­for­mie Net­flix zade­biu­to­wać ma w czwar­tym kwar­ta­le bie­żą­ce­go roku. Wkrót­ce powin­ni­śmy dostać dokład­ną datę.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy