Aktualności

Biblioteka Mały Kack w Gdyni – oficjalne otwarcie i mnóstwo atrakcji

Przez cały tydzień – poczy­na­jąc od 6 grud­nia – będzie trwa­ła cele­bra­cja otwar­cia nowo­cze­snej biblio­te­ki w Gdy­ni. Na czy­tel­nicz­ki i czy­tel­ni­ków poza książ­ka­mi będą cze­kać m.in. jaski­nia gamin­go­wa i kon­so­la PlayStation5.

Otwar­cie Biblio­te­ki Mały Kack przy ul. Łowic­kiej 51 w Gdy­ni będzie mia­ło miej­sce 6 grud­nia – i wte­dy też zacznie się tygo­dnio­we świętowanie.

Czy­tel­nicz­ki i czy­tel­ni­cy już od pierw­sze­go dnia będą mogli korzy­stać z dobro­dziejstw nowo­cze­snej, dwu­pię­tro­wej biblio­te­ki. Cze­ka­ją na nich: 15 tysię­cy ksią­żek i audio­bo­oków, ogrom­na ilość gier plan­szo­wych, kon­so­la Play­Sta­tion 5, jaski­nia gamin­go­wa, kuch­nia sąsiedz­ka, sce­na, prze­strzeń warsz­ta­to­wa, kąci­ki do czy­ta­nia i sta­no­wi­ska do pra­cy i nauki z lap­to­pa­mi. Oprócz tego udo­god­nie­nia dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i wrzut­nia umoż­li­wia­ją­ca zwrot ksią­żek przez całą dobę. Nie­ty­po­wą atrak­cją będzie gigan­tycz­na zjeż­dżal­nia, z któ­rej wiel­ką radość będą mia­ły nie tyl­ko dzie­ci, ale i dorośli.

Biblio­te­ka zosta­ła zapro­jek­to­wa­na przez fir­mę TROP DESIGN po wcze­śniej­szych kon­sul­ta­cjach z dzieć­mi i ich opie­ku­na­mi, czy­li przy­szły­mi użyt­kow­nicz­ka­mi I użytkownikami.

Cele­bra­cja zwią­za­na z otwar­ciem będzie nie tyl­ko hucz­na i z miko­łaj­ko­wym (jak na tę datę przy­sta­ło) akcen­tem, ale i znacz­nie dłuż­sza niż mogło­by się wyda­wać. Świę­to­wa­nie potrwa okrą­gły tydzień!

Szcze­gó­ło­wy pro­gram „Tygo­dnia z Biblio­te­ką Mały Kack” wyglą­da następująco:

• 6.12, godz. 12:00 – Wiel­kie otwar­cie Biblio­te­ki Mały Kack z udzia­łem Pre­zy­den­ta Gdy­ni Woj­cie­cha Szczur­ka, przed­sta­wi­cie­la­mi Rady Dziel­ni­cy Mały Kack i przy­ja­ciół­mi Biblioteki

• 6.12 | 12:30 – Wspól­ne zwie­dza­nie biblio­te­ki ze świę­tym Miko­ła­jem, pamiąt­ko­we zdję­cia i upo­min­ki dla dzieci

• 6.12, godz. 13:00 – Warsz­ta­ty dla dzie­ci „Kul­tu­ra w alfa­be­cie”, pro­wa­dzo­ne przez Vera­ni­kę – wolon­ta­riusz­kę z Bia­ło­ru­si (zaję­cia dla gru­py zamknię­tej, zło­żo­nej z dzie­ci z oko­licz­nych szkół podstawowych)

• 6.12, godz. 15:00 – Warsz­ta­ty dla opie­ku­nów z dzieć­mi do lat 10: Leśne Sztu(cz)ki, któ­re przy­go­tu­je dla Was gdyń­skie sto­wa­rzy­sze­nie Halo Kul­tu­ra. To kre­atyw­ne zaję­cia, pod­czas któ­rych uczest­ni­cy zapro­jek­tu­ją małe dzie­ła sztu­ki z wyko­rzy­sta­niem natu­ral­nych, leśnych ele­men­tów, takich jak patycz­ki czy liście. Obo­wią­zu­ją zapi­sy: promocja@bibliotekagdynia.pl

• 6.12, godz. 17:30 – Mro­żą­ce krew w żyłach eks­pe­ry­men­ty z wyko­rzy­sta­niem cie­kłe­go azo­tu i suche­go lodu w wyko­na­niu Cen­trum Edu­ka­cji Smar­tLab. Przy­go­tuj­cie się na bucha­ją­cą parę, uno­szą­cy się dym i reak­cje che­micz­ne, któ­re bar­dziej niż nauko­we doświad­cze­nia przy­po­mi­nać będą… magię!

• 8.12, godz. 17:30 – Spek­takl teatral­ny „Świą­tecz­ny począ­tek” w wyko­na­niu Teatru Magicz­nych Baniek! Zapra­sza­my do świa­ta żywio­łów, magicz­nych sztu­czek i sce­nicz­nej zaba­wy w atmos­fe­rze peł­nej bożo­na­ro­dze­nio­we­go nastroju.

• 10.12, godz. 10:00–14:00 – Inten­syw­ne, 4‑godzinne warsz­ta­ty dla mło­dzie­ży z two­rze­nia fil­mów na TIKTOKA! Naucz się krę­cić video na naj­po­pu­lar­niej­szą wśród mło­de­go poko­le­nia plat­for­mę spo­łecz­no­ścio­wą na świe­cie i poznaj taj­ni­ki sztu­ki fil­mo­wej. Warsz­ta­ty popro­wa­dzi Borys „Boria Nada­je” Badt­ke – YouTu­ber, fil­mo­wiec oraz rysow­nik. Zaję­cia dla osób od 13 roku życia. Obo­wią­zu­ją zapi­sy: promocja@bibliotekagdynia.pl

• 12.12, godz. 17:00 – Wspól­ne ozda­bia­nie sma­ko­wi­tych, świą­tecz­nych pier­nicz­ków w kuch­ni Pani Miko­ła­jo­wej! Zapra­sza­my dzie­ci w wie­ku od 4 do 10 lat z opie­ku­na­mi. Obo­wią­zu­ją zapi­sy: filianr11@bibliotekagdynia.pl

• 13.12, godz. 17:30 – Dys­ku­sja „Życie codzien­ne w PRL‑u” z udzia­łem Alek­san­dry Boć­kow­skiej, dzien­ni­kar­ki i autor­ki popu­lar­nych repor­ta­ży, m.in. „Księ­życ z pewek­su”, „Moż­na wybie­rać. 4 czerw­ca 1989” i „To nie są moje wiel­błą­dy. O modzie w PRL” oraz Mał­go­rza­ty Soko­łow­skiej — doku­men­ta­list­ki i autor­ki ksią­żek o histo­rii Gdy­ni („Dni bez­ciast­ko­we”, „10 lute­go — uli­ca sym­bo­licz­na”). Spo­tka­nie popro­wa­dzi Nata­lia Gro­mow, dyrek­tor­ka Biblio­te­ki Gdy­nia oraz historyczka.

Orga­ni­za­to­rzy już teraz dekla­ru­ją, że wyda­rze­nia zawar­te w pro­gra­mie „Tygo­dnia z Biblio­te­ką Mały Kack” będą jedy­nie wstę­pem do dzia­łal­no­ści Biblio­te­ki Mały Kack, któ­ra jesz­cze wie­lo­krot­nie zasko­czy Was swo­ją ory­gi­nal­no­ścią i otwar­to­ścią na potrze­by miesz­ka­nek i miesz­kań­ców Gdyni.

Do zoba­cze­nia w Bibliotece!

Infor­ma­cja prasowa

Zdję­cia: Kamil Złoch / gdynia.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy