Aktualności

Fani Gry o tron życzyliby sobie ponownego nakręcenia ostatniego sezonu serialu

Widzo­wie „Gry o tron” od HBO mie­li wyso­kie ocze­ki­wa­nia odno­śnie do fina­ło­we­go sezo­nu seria­lu – wszak poprzed­ni usta­no­wił poprzecz­kę na raczej wyso­kim pozio­mie. Mia­ło być mrocz­nie, mia­ło być epic­ko, przede wszyst­kim zaś mia­ło być satys­fak­cjo­nu­ją­co. Coś jed­nak poszło nie tak, jak powin­no. Duet David Benioff i D.B. Weiss nie udźwi­gnął tema­tu. Na to wska­zu­ją reak­cje widzów. Uwa­ga na spoilery.

Z każ­dym kolej­nym odcin­kiem sytu­acja sta­je się coraz bar­dziej bez­na­dziej­na. Fanom nie podo­ba­ją się zapre­zen­to­wa­ne roz­wią­za­nia fabu­lar­ne, bez więk­szych pro­ble­mów wska­zu­ją roz­licz­ne błę­dy logicz­ne, dener­wu­ją się nie­kon­se­kwen­cją, z jaką twór­cy pod­cho­dzą do roz­wo­ju boha­te­rów, nagi­na­jąc cha­rak­te­ry posta­ci, by tyl­ko par­ły w z góry zapla­no­wa­nym kierunku.

Wyemi­to­wa­ny w ostat­ni ponie­dzia­łek pią­ty odci­nek został naj­go­rzej oce­nio­ny w całej serii. Na por­ta­lu Rot­ten Toma­to­es osią­gnął wynik zale­d­wie 47%. Czwar­ty odci­nek miał 57%. War­to tu zazna­czyć, że śred­nia dla poprzed­nich sezo­nów kształ­to­wa­ła się na pozio­mie ponad 90%.

Żaden odci­nek tele­wi­zyj­ny nigdy nie wyglą­dał bar­dziej impo­nu­ją­co niż ten. Ale geniu­szo­wi tech­nicz­ne­mu nie towa­rzy­szył geniusz fabu­lar­ny. W rezul­ta­cie tych 80 minut szyb­ko sta­je się dla widza karą, napi­sał Alan Sepin­wall z „Rol­ling Stone”.

Odci­nek „The Bells” jest peł­ny boha­te­rów będą­cych swo­imi naj­głup­szy­mi, naj­go­rzej prze­my­śla­ny­mi wer­sja­mi, cał­ko­wi­cie poświę­ca­ją­cy­mi się chwi­lo­wym kon­flik­tom i żądzom, napi­sa­ła Tasha Robin­son z „The Verge”.

Przed nami ostat­ni odci­nek. Trud­no jed­nak teraz ocze­ki­wać, żeby miał on ura­to­wać pogrą­ża­ją­cy się coraz bar­dziej ósmy sezon. Być może zosta­nie­my pozy­tyw­nie zasko­cze­ni, ale nie­smak doty­czą­cy cało­ści pozo­sta­nie. Gorycz fanów jest tak wiel­ka, że po sie­ci krą­ży pety­cja nawo­łu­ją­ca HBO do ponow­ne­go nakrę­ce­nia ósme­go sezo­nu. I mogą się te żąda­nia wydać śmiesz­ne, ale zebra­nych w cią­gu czte­rech dni 730 tysię­cy pod­pi­sów daje do myśle­nia. Licz­nik cały czas rośnie!

David Benioff i D.B. Weiss udo­wod­ni­li, że są żało­śnie nie­kom­pe­tent­ny­mi twór­ca­mi, gdy nie mają do dys­po­zy­cji mate­ria­łów źró­dło­wych (np. ksią­żek), na któ­rych mogli­by się oprzeć. Ten serial zasłu­gu­je na fina­ło­wy sezon, któ­ry będzie miał jakiś sens, napi­sał w uza­sad­nie­niu pety­cji jej inicjator.

Pety­cję znaj­dzie­cie tutaj:

https://www.change.org/p/hbo-remake-game-of-thrones-season-8-with-competent-writers

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy