Ekranizacje

Ród smoka: plakaty i zwiastuny dla stronnictw czarnych i zielonych. Znamy datę premiery!

Król czy kró­lo­wa? Aegon II Tar­ga­ry­en czy Rha­eny­ra Tar­ga­ry­en, Pierw­sza Tego Imie­nia? Tra­dy­cja czy wola zmar­łe­go wład­cy? Inny­mi sło­wy: zie­lo­ni zgro­ma­dze­ni dooko­ła Ali­cent High­to­wer czy czar­ni, popie­ra­ją­cy jej przy­ja­ciół­kę z dzie­ciń­stwa? „Ród Smo­ka” w pro­mo­cji zbli­ża­ją­ce­go się sezo­nu pod­kre­śla wagę woj­ny domo­wej, któ­ra wła­śnie roz­po­czę­ła się w Westeros.

Zło­ty Glob za naj­lep­szy serial dra­ma­tycz­ny – oto zdo­bycz pierw­sze­go sezo­nu „Rodu smo­ka”. Pre­qu­el „Gry o tron” kon­cen­tru­je się na bru­tal­nej woj­nie domo­wej, któ­ra wybu­chła 155 lat przed przyj­ściem na świat zna­nej z „Pie­śni Lodu i Ognia” Daene­rys Tar­ga­ry­en (w boha­ter­kę wcie­li­ła się Emi­lia Clarke).

Daene­rys była ostat­nią z rodu, kobie­tą w feu­dal­nym świe­cie, zde­ter­mi­no­wa­ną, by odzy­skać swo­je dzie­dzic­two, któ­re stra­ci­ła, gdy Robert Bara­the­on (Mark Addy) oba­lił panu­ją­cą dyna­stię. W cza­sach „Rodu smo­ka” mamy do czy­nie­nia ze skraj­nie odmien­ny­mi realia­mi – dyna­stia Tar­ga­ry­enów w cza­sach swo­jej świet­no­ści nie tyl­ko rzą­dzi Weste­ros, ale też wciąż dosia­da smo­ków, w tym potęż­nej Vha­gar, liczą­cej oko­ło 180 lat – a smo­ki mają­ce zapew­nio­ne odpo­wied­nie warun­ki nigdy nie prze­sta­ją rosnąć! Pro­blem pole­ga na tym, że król Vise­rys (Pad­dy Con­si­di­ne) na swo­ją następ­czy­nię wyzna­czył pier­wo­rod­ną cór­kę – Rha­eny­rę Tar­ga­ry­en (Mil­ly Alcock oraz Emma D’Arcy), co wywo­ła­ło wście­kłość dru­giej żony Vise­ry­sa i mat­ki jego pier­wo­rod­ne­go syna, Aego­na Star­sze­go (Ty Ten­nant oraz Tom Glynn-Car­ney). W efek­cie zgro­ma­dzo­na dooko­ła Ali­cent High­to­wer (Emi­ly Carey oraz Oli­via Cooke) frak­cja dopro­wa­dzi­ła do koro­no­wa­nia Aego­na na kró­la Weste­ros. Rha­eny­ra tak­że zosta­ła koro­no­wa­na, a woj­na mię­dzy rodzeń­stwem zosta­ła zapa­mię­ta­na jako Taniec smo­ków. Nie­zwy­kle bru­tal­na i peł­na okru­cieństw przy­czy­ni­ła się do wymar­cia smo­ków oraz sta­ła się począt­kiem koń­ca rodu.

Dwie kró­lo­we, dwa stron­nic­twa. Oso­by zgro­ma­dzo­ne wokół kró­lo­wej Rha­eny­ry Tar­ga­ry­en okre­ślo­ne zosta­ły mia­nem stron­nic­twa czar­nych, z kolei wokół kró­lo­wej wdo­wy Ali­cent High­to­wer – zie­lo­nych. Podzie­lił się tak­że fan­dom – wie­le osób nie ukry­wa swo­ich sym­pa­tii do czar­nych i anty­pa­tii do zie­lo­nych oraz odwrot­nie. HBO Max posta­no­wi­ło pod­grzać te emo­cje, wypusz­cza­jąc dwa tra­ile­ry, osob­ny dla każ­de­go stron­nic­twa oraz pla­ka­ty w dwóch kolorystykach.

Poprzed­ni zwia­stun dru­gie­go sezo­nu „Rodu smo­ka” uka­zał się jesz­cze w grud­niu 2023 roku, wraz z gale­rią zdjęć z planu.

W dru­gim sezo­nie powra­ca­ją posta­ci zna­ne z pierw­sze­go sezo­nu „Rodu smo­ka”. Po stro­nie czar­nych są to: Rha­eny­ra Tar­ga­ry­en, jej mąż Daemon Tar­ga­ry­en (Matt Smith), Cor­lys „Wąż Mor­ski” Vela­ry­on (Ste­ve Tous­sa­int), Rha­enys Tar­ga­ry­en (Eve Best), a po stro­nie zie­lo­nych: Aegon II Tar­ga­ry­en, Ali­cent High­to­wer, Aemond Tar­ga­ry­en (Ewan Mit­chell), Hela­ena Tar­ga­ry­en (Phia Saban), Cri­ston Cole (Fabien Fran­kel), Larys Strong (Mat­thew Needham) oraz Otto High­to­wer (Rhys Ifans).

Dołą­czą do nich nowi akto­rzy i aktor­ki: Clin­ton Liber­ty jako Addam z Hull, Abu­ba­kar Salim jako Alyn z Hull, Jamie Ken­na jako ser Alfred Bro­ome, Kie­ran Bew jako Hugh Młot, Tom Ben­nett jako Ulf Bia­ły, Gay­le Ran­kin jako Alys Rivers, Tom Tay­lor jako lord Cre­gan Stark, Vin­cent Regan jako ser Ric­kard Thor­ne, Fred­die Fox jako ser Gway­ne High­to­wer oraz Simon Rus­sell Beale jako ser Simon Strong.


Powrót do Weste­ros oka­zał się ogrom­nym suk­ce­sem HBO. „Ród smo­ka” stwo­rzo­ny przez Ryana Con­da­la i Migu­ela Sapoch­ni­ka a będą­cy adap­ta­cją „Ognia i krwi” George’a R.R. Mar­ti­na został nagro­dzo­ny Zło­tym Glo­bem dla naj­lep­sze­go seria­lu dra­ma­tycz­ne­go. Na IMDb może pochwa­lić się oce­ną 8,5/10, a na Rot­ten Toma­to­es – 93%. Aż 10 milio­nów osób zasia­dło przed ekra­na­mi w dniu pre­mie­ry pierw­sze­go odcin­ka, czy­li „Dzie­dzi­ców smo­ka”, co pobi­ło ówcze­sny rekord oglądalności.

Na dru­gi sezon „Rodu smo­ka” opo­wia­da­ją­ce­go o woj­nie domo­wej, któ­ra roze­rwa­ła Weste­ros na pół, zło­ży się osiem odcin­ków. Jego pre­mie­ra już 17 czerw­ca tego roku!

A jeśli nie może­cie się docze­kać powro­tu do Weste­ros, zapra­sza­my do lek­tu­ry wywia­du z show­run­ne­rem „Rodu smo­ka” Ryanem Con­da­lem oraz z wywia­du z Emi­ly Carey, czy­li mło­dą Ali­cent, do przy­po­mnie­nia sobie, co dopro­wa­dzi­ło do książ­ko­we­go Tań­ca smo­ków czy do odświe­że­nia wizji tego, jak wyglą­dał­by serial, gdy­by twór­cy podą­ży­li za wizją George’a R.R. Martina.

Anna Tess Gołębiowska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy