Ekranizacje Zapowiedzi

Powieść Joego Hilla NOS4A2 w formacie serialu telewizyjnego

Joe Hill ma na swo­im kon­cie już kil­ka powie­ści i zbio­rów opo­wia­dań, i choć tem­pem pisa­nia swo­je­mu ojcu – Ste­phe­no­wi Kin­go­wi – póki co nie dorów­nu­je, to jego twór­czość nie ustę­pu­je pola kró­lo­wi hor­ro­ru. Jak dotych­czas Joe Hill nie cie­szy się tak­że zbyt­nim zain­te­re­so­wa­niem fil­mow­ców – zre­ali­zo­wa­na zosta­ła ekra­ni­za­cja jego powie­ści Rogi oraz dwie pro­duk­cje krót­ko­me­tra­żo­we na pod­sta­wie opo­wia­dań auto­ra. W przy­szłym roku doj­dzie do tego jesz­cze serial opar­ty na książ­ce NOS4A2.

Powieść Hil­la opo­wia­da o mło­dej Vic McQu­een, któ­ra odkry­wa w sobie nie­sa­mo­wi­tą moc do odnaj­dy­wa­nia tego, co chce, nie wie­dząc nawet, gdzie to coś jest ukry­te. Potra­fi w tym celu sko­rzy­stać z Mostu, któ­ry zawsze ją dopro­wa­dza do poszu­ki­wa­ne­go miej­sca. Talent wkrót­ce przy­da jej się w star­ciu z Char­liem Manxem – nie­śmier­tel­nym żywią­cym się dusza­mi porwa­nych dzieci.

Serial jest reali­zo­wa­ny przez sta­cję AMC, a Joe Hill wystą­pi w roli pro­du­cen­ta wyko­naw­cze­go. Show­run­ne­rem adap­ta­cji jest Jami O’Brien (Fear the Wal­king Dead, Hell on Whe­els). Wia­do­mo, że już w 2019 roku zoba­czy­my dzie­sięć odcin­ków seria­lu. Póki co nie ma infor­ma­cji, czy seria zamknie się w jed­nym sezonie.

NOS4A2 kon­ty­nu­uje boga­tą tra­dy­cję sta­cji AMC do two­rze­nia wcią­ga­ją­cych seria­li łączą­cych histo­rie nie z tego świa­ta z reali­stycz­ny­mi rela­cja­mi mię­dzy posta­cia­mi i waż­ki­mi emo­cjo­nal­ny­mi tema­ta­mi, powie­dział David Mad­den, dyrek­tor dzia­łu pro­duk­cji wła­snych AMC.

Powsta­niem seria­lu cie­szy się rów­nież Joe Hill, któ­ry w obra­zie pokła­da wiel­kie nadzie­je, a przy tym darzy eki­pę ogrom­nym zaufaniem:

Nie mógł­bym być bar­dziej pod­eks­cy­to­wa­ny zbli­ża­ją­cą się adap­ta­cją NOS4A2. Wiem, że jest w dobrych rękach: pięk­nie skro­jo­ne sce­na­riu­sze Jami O’Brien poka­zu­ją, że jest u szczy­tu swych moż­li­wo­ści – ma wyjąt­ko­wy zmysł do posta­ci i nie­po­ha­mo­wa­ny instynkt do two­rze­nia suspen­su.

Autor Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy