Ekranizacje Zapowiedzi

Ujawniona została data premiery serialu o młodym Robercie Langdonie na podstawie Zaginionego symbolu Dana Browna

W maju na kana­le YouTu­be plat­for­my stre­amin­go­wej Peacock opu­bli­ko­wa­ny został ofi­cjal­ny zwia­stun seria­lu Zagi­nio­ny sym­bol inspi­ro­wa­ne­go powie­ścią Dana Brow­na o tym samym tytu­le. Mate­riał nie ujaw­niał daty pre­mie­ry. Przed kil­ko­ma dnia­mi ame­ry­kań­ski pisarz pochwa­lił się na swo­jej stro­nie na Face­bo­oku, że przy­go­dy mło­de­go Rober­ta Lang­do­na zade­biu­tu­ją na plat­for­mie za tro­chę ponad miesiąc.

Zagi­nio­ny sym­bol Dana Brow­na to trze­cia powieść, któ­rej boha­te­rem jest bły­sko­tli­wy histo­ryk i świa­to­wej sła­wy spe­cja­li­sta w dzie­dzi­nie iko­no­gra­fii, Robert Lang­don. Chro­no­lo­gicz­nie fabu­ła książ­ki roz­gry­wa się mię­dzy wyda­rze­nia­mi opi­sa­ny­mi w Kodzie Leonar­da da Vin­ci i Inferno.

Twór­cy seria­lu zde­cy­do­wa­li się zła­mać tę chro­no­lo­gię i głów­ne­go boha­te­ra odmło­dzić. Tym samym pro­duk­cja ma sta­no­wić pre­qu­el serii.

Dan Brown na swo­jej stro­nie na Face­bo­oku zamie­ścił kolej­ny, tym razem krót­szy, zwia­stun seria­lu. Przy oka­zji poin­for­mo­wał, że pre­mie­ra zapla­no­wa­na zosta­ła na 16 września.

Auto­ra­mi sce­na­riu­sza są Dan Dwor­kin i Jay Beat­tie. Dan Brown peł­nił rolę jed­ne­go z pro­du­cen­tów wyko­naw­czych. Pilot seria­lu nakrę­cił Dan Trach­ten­berg. W Rober­ta Lang­do­na wcie­la się Ash­ley Zuker­man. Obok nie­go w seria­lu wystę­pu­ją mię­dzy inny­mi: Valo­rie Cur­ry, Suma­lee Mon­ta­no, Rick Gon­za­lez, Eddie Izzard i Beau Knapp.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy