Ekranizacje Zapowiedzi

Serialowy Jon Snow uchyla rąbka tajemnicy. O czym będzie nowy serial?

Mimo ogrom­ne­go roz­cza­ro­wa­nia fina­łem „Gry o tron”, fan­ki i fani poka­za­li, że wciąż kocha­ją Weste­ros i gorą­co przy­ję­li pre­qu­el seria­lu czy­li „Ród smo­ka”. Czy kon­ty­nu­acja rów­nież przy­pad­nie im do gustu? Co wie­my o pro­jek­cie „Snow”?

Ósmy sezon „Gry o tron” był roz­cza­ro­wa­niem dla wie­lu osób – zwłasz­cza dla fanów Daene­rys Tar­ga­ry­en (Emi­lia Clar­ke) i Jona Sno­wa (Kit Haring­ton). Zro­dzo­na w Burzy zgi­nę­ła, zamor­do­wa­na pod­stęp­nie przez uko­cha­ne­go, a on – mimo że oca­lił w ten spo­sób życie wie­lu ludzi – został wygna­ny za Mur, gdzie udał się razem ze swym wil­ko­rem Duchem.

Dla wie­lu miło­śni­czek i miło­śni­ków serii to był szok – Jon Snow był jed­ną z naj­waż­niej­szych posta­ci serii. Choć wyda­wa­ło się, że jest po pro­stu bękar­cim synem lor­da Eddar­da Star­ka, oka­zał się synem z pra­we­go łoża Rha­ega­ra Tar­ga­ry­ena i Lyan­ny Stark, młod­szej sio­stry Neda, dzie­dzi­cem rodu Tar­ga­ry­enów. Ned Stark wycho­wał go, ukry­wa­jąc toż­sa­mość chłop­ca, speł­nia­jąc ostat­nią wolę sio­stry. Po licz­nych cięż­kich i trau­ma­tycz­nych prze­ży­ciach los uśmiech­nął się do Jona – ten poznał praw­dę o swo­jej toż­sa­mo­ści i poko­chał z wza­jem­no­ścią swą ciot­kę Daene­rys. Gdy jed­nak sta­nął przed wybo­rem: uko­cha­na czy dobro kró­le­stwa, wybrał królestwo.

Czy roz­cza­ro­wa­nie fina­łem osło­dzi publi­ce sequ­el pro­duk­cji? Serial „Snow” ma sku­pić się wła­śnie na posta­ci Jona Sno­wa (czy raczej Aego­na Tar­ga­ry­ena) i tego, co cze­ka go za Murem.

Kit Haring­ton, aktor wcie­la­ją­cy się w tego boha­te­ra, odwie­dził ostat­nio kon­went fanów „Gry o tron” w Los Ange­les i zdra­dził pierw­sze szcze­gó­ły doty­czą­ce losów Jona:

Pod koniec seria­lu, gdy obser­wu­je­my go w celi, przy­go­to­wu­je się do tego, że jego gło­wa zosta­nie ścię­ta i chce tego. Jest skoń­czo­ny. Fakt, że tra­fia na Mur, to dla nie­go naj­więk­szy dar, ale też naj­więk­sze prze­kleń­stwo – opo­wia­dał aktor. – Musi żyć ze świa­do­mo­ścią, że zamor­do­wał Dany, żyć ze wspo­mnie­niem Ygrit­te (Rose Leslie) kona­ją­cej w jego ramio­nach, żyć z myślą o tym, że powie­sił Olly­’e­go (Bre­nock O’Con­nor)… żyć z tymi wszyst­ki­mi trau­ma­mi… i to jest interesujące.

Pra­ce nad sequ­elem o robo­czym tytu­le „Snow” potwier­dził też Geo­r­ge R.R. Mar­tin. Autor „Pie­śni Lodu i Ognia” poin­for­mo­wał, że nazwi­ska twór­ców seria­lu zna od daw­na, ale nie może ich zdra­dzić. Eki­pę pra­cu­ją­cą nad „Sno­wem” skom­ple­to­wał sam Kit Haring­ton. Plot­ki gło­szą, że do swo­ich ról powró­ci­ły­by też Maisie Wil­liams wcie­la­ją­ca się w Aryę Stark oraz Sophie Tur­ner odgry­wa­ją­ca San­sę Stark – czy­li przy­rod­nie sio­stry Jona.

Moż­na odnieść wra­że­nie, że HBO chce pod­grzać atmos­fe­rę zwią­za­ną z pro­duk­cją sequ­ela, ponie­waż opu­bli­ko­wa­ło nie­daw­no mate­riał zaty­tu­ło­wa­ny „Podróż Jona Sno­wa” – choć prze­cież od fina­łu „Gry o tron” minę­ły ponad trzy lata.

Snow” to nie jedy­ny spin-off „Gry o tron”. Jako pierw­szy świa­tło dzien­ne miał zoba­czyć „Blo­od­mo­on” opo­wia­da­ją­cy o Dłu­giej Nocy, ale pro­jekt został ska­so­wa­ny już po nakrę­ce­niu pilo­ta­żo­we­go odcin­ka. Zamiast tego zre­ali­zo­wa­ny został pierw­szy sezon „Rodu smo­ka”. Wie­my też, że HBO ma wię­cej planów.

Wśród zapo­wia­da­nych pro­duk­cji wie­le emo­cji budzą „Opo­wie­ści z Sied­miu Kró­lestw” lub też „Rycerz Sied­miu Kró­lestw”, czy­li adap­ta­cja opo­wia­dań o Dun­ku i Jaju. To histo­ria ryce­rza i jego gierm­ka, któ­rzy oka­żą się nie­zwy­kle klu­czo­wy­mi posta­cia­mi w histo­rii Weste­ros: gier­mek Jajo to póź­niej­szy król Aegon V, a wędrow­ny rycerz Dunk – Lord Dowód­ca Gwar­dii Kró­lew­skiej, sir Dun­can Wyso­ki. Podró­że Dun­ka i Jaja mia­ły miej­sce nie­mal 100 lat przed wyda­rze­nia­mi z „Gry o tron”. Geo­r­ge R.R. Mar­tin pla­nu­je poświę­cić im dwa­na­ście opo­wia­dań, z któ­rych do tej pory uka­za­ły się trzy: „Wędrow­ny rycerz”, „Zaprzy­się­żo­ny miecz” i „Tajem­ni­czy rycerz” – w Pol­sce uka­za­ły się razem w zbio­rze „Rycerz Sied­miu Królestw”.

Inne z zapo­wie­dzia­nych pro­jek­tów to „10 000 okrę­tów” poświę­co­ne wojow­ni­czej księż­nicz­ce Nyme­rii z Rhy­one, któ­ra po ata­ku Valy­rian popro­wa­dzi­ła swój lud z Essos do Dorne tysiąc lat przed wyda­rze­nia­mi z „Gry o tron”; „Wąż Mor­ski” o lor­dzie Cor­ly­sie Vela­ry­onie zna­ny już z „Rodu smo­ka” i jego dzie­wię­ciu mor­skich podró­żach czy „Zło­te Impe­rium Yi Ti”, któ­re mia­ło­by sku­pić się na jed­nej z kra­in Essos.

Anna Tess Gołębiowska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy