Sprawdzasz tag

jon snow

Ciekawostki

Znaczki pocztowe z Jonem Snowem, Daenerys Targaryen i innymi postaciami z Gry o Tron

Do ogól­no­świa­to­we­go sza­łu wywo­ła­ne­go sagą Pie­śni Loda i Ogniu dołą­czy­ła Roy­al Mail, czy­li pań­stwo­we przed­się­bior­stwo pocz­to­we Wiel­kiej Bry­ta­nii. Tym razem jed­nak zain­te­re­so­wa­nie zda­je się być bar­dziej powią­za­ne tele­wi­zyj­ną adap­ta­cją niż książ­ka­mi, ale fani twór­czo­ści George’a Mar­ti­na nie mają co narze­kać, zwłasz­cza jeśli przy oka­zji są fila­te­li­sta­mi. Oto bowiem wkrót­ce zosta­nie wypusz­czo­na limi­to­wa­na seria znacz­ków z podo­bi­zna­mi seria­lo­wych boha­te­rów. Czy­taj dalej

-->