Ciekawostki

Znaczki pocztowe z Jonem Snowem, Daenerys Targaryen i innymi postaciami z Gry o Tron

Do ogól­no­świa­to­we­go sza­łu wywo­ła­ne­go sagą Pie­śni Loda i Ogniu dołą­czy­ła Roy­al Mail, czy­li pań­stwo­we przed­się­bior­stwo pocz­to­we Wiel­kiej Bry­ta­nii. Tym razem jed­nak zain­te­re­so­wa­nie zda­je się być bar­dziej powią­za­ne tele­wi­zyj­ną adap­ta­cją niż książ­ka­mi, ale fani twór­czo­ści George’a Mar­ti­na nie mają co narze­kać, zwłasz­cza jeśli przy oka­zji są fila­te­li­sta­mi. Oto bowiem wkrót­ce zosta­nie wypusz­czo­na limi­to­wa­na seria znacz­ków z podo­bi­zna­mi seria­lo­wych bohaterów.

Kolek­cja skła­da się z pięt­na­stu znacz­ków pocz­to­wych. Znaj­dzie­my na nich podo­bi­zny boha­te­rów z seria­lu, wśród nich na przy­kład: Jon Snow, Daene­rys Tar­ga­ry­en, Cer­sei Lan­ni­ster, Jaime Lan­ni­ster, Arya Stark, San­sa Stark, ale rów­nież Dro­go­na – jed­ne­go z trzech smo­ków Daene­rys, Ducha – wil­ko­ra nale­żą­ce­go do Jona Sno­wa czy Żela­zny Tron, czy­li naj­bar­dziej pożą­da­ne sie­dzi­sko w całym Weste­ros. Wszyst­kie znacz­ki są ofi­cjal­nie pod­bi­te pie­czę­cią Roy­al Mail. Dodat­ko­wo każ­dy z zama­wia­ją­cych dosta­nie swo­ją kolek­cję opra­wio­ną w sty­lo­wą ram­kę. Nale­ży jed­nak się spie­szyć – Roy­al Mail przy­go­to­wa­ła dokład­nie 4995 zesta­wów. Już moż­na je zama­wiać. Pro­mo­cyj­na cena to 35 fun­tów (deta­licz­na: 40 funtów).

A dla zwo­len­ni­ków myśle­nia, że więk­sze zna­czy lep­sze moż­na zestaw powięk­szyć za dodat­ko­we 30 fun­tów przy zaku­pie w przed­sprze­da­ży. Licz­ba znacz­ków się nie ule­gnie zmia­nie, więk­sza będzie nato­miast ram­ka i to aż dwu­krot­nie! Gra chy­ba jed­nak nie­war­ta świecz­ki. Sami z resz­tą oceńcie.Reklama

Może też zainteresują cię te tematy