Ciekawostki

10 faktów o Anne Rice

Nasi ulu­bie­ni pisa­rze towa­rzy­szą nam na co dzień – dzię­ki swo­jej twór­czo­ści. Jed­no­cze­śnie jed­nak napraw­dę wie­le jest rze­czy, któ­rych o nich nie wie­my, choć te bywa­ją rów­nie inte­re­su­ją­ce jak ele­men­ty ich fik­cji. Dziś chciał­bym przed­sta­wić Wam 10 fak­tów o kró­lo­wej wam­pi­rów Anne Rice.

1. Przy­szła na świat jako Howard Allen O’Brien, ponie­waż jej ojciec uparł się, by nazwać cór­kę wła­snym imie­niem. Dziew­czyn­ka nie­na­wi­dzi­ła tego i przed­sta­wia­ła się jako Anne, a gdy doro­sła, zmie­ni­ła imię ofi­cjal­nie. Nazwi­sko Rice prze­ję­ła po mężu, Sta­nie Rice.

2. Pod pseu­do­ni­ma­mi Anne Ram­pling oraz A.N. Roqu­elau­re Rice wyda­ła powie­ści ero­tycz­ne, w tym try­lo­gię o Śpią­cej Królewnie.

3. W „Wywia­dzie z wam­pi­rem” znaj­du­ją się dwa odbi­cia tra­ge­dii, któ­ra spo­tka­ła Anne i Sta­na Rice’ów: ich córecz­ka Michel­le zmar­ła w wie­ku pię­ciu lat z powo­du bia­łacz­ki. To ona zain­spi­ro­wa­ła postać Clau­dii, czy­li dziec­ka, któ­re nigdy nie umrze, co wyra­żo­ne zosta­ło usta­mi Made­le­ine.  Oprócz tego opis roz­pa­czy Louisa po stra­cie bra­ta pozwo­lił jej na wyra­że­nie swo­ich emo­cji zwią­za­nych z żałobą.

louis-kroniki-wampirze

4. Skom­pli­ko­wa­ne są rela­cje pisar­ki z kato­li­cy­zmem. Jako dziec­ko modli­ła się wie­le i chcia­ła zostać zakon­ni­cą. Ode­szła od kościo­ła jesz­cze przed ukoń­cze­niem liceum, zaczy­tu­jąc się w książ­kach zabro­nio­nych w szko­le kato­lic­kiej, a utwier­dzi­ła się w decy­zji po stra­cie cór­ki. Ofi­cjal­nie powró­ci­ła do kato­li­cy­zmu kil­ka mie­się­cy po Hura­ga­nie Katri­na i oznaj­mi­ła, że skoń­czy­ła z wam­pi­rzą twór­czo­ścią, któ­ra była odwró­ce­niem się od Boga. Poświę­ci­ła się powie­ściom o życiu Chry­stu­sa. Ode­szła z kościo­ła ponow­nie pięć lat póź­niej. Obec­nie sku­pia się na wal­ce o pra­wa dla osób LGBT – jej jedy­ny syn, Chri­sto­pher Rice, jest wyau­to­wa­nym homo­sek­su­ali­stą. Nadal dekla­ru­je wia­rę w Boga i uwa­ża, że oso­by LGBT powin­ny mieć dostęp do prak­tyk religijnych.

5. Hura­gan Katri­na spra­wił, że Rice musia­ła ewa­ku­ować się z Nowe­go Orle­anu do San Die­go, zastą­pi­ła wów­czas swo­ją stro­nę autor­ską infor­ma­cja­mi o huraganie.

6. Postać Lesta­ta opar­ta jest na Sta­nie Rice, czy­li mężu pisarki.

lestat

7. Zarę­czy­ny Anne i Sta­na były nie­ty­po­we – męż­czy­zna oświad­czył się za pomo­cą telegramu.

8. Mimo iż pisar­ka przy­go­to­wa­ła sce­na­riusz do „Wywia­du z wam­pi­rem”, a film stał się kul­to­wy, pro­du­cent odmó­wił Rice udzia­łu przy two­rze­niu „Kró­lo­wej potę­pio­nych” nawet w roli konsultantki.

krolowa-potepionych

9. Jako twór­ców mają­cych na nią wpływ Rice wymie­nia nastę­pu­ją­ce nazwi­ska: Char­les Dic­kens, Vir­gi­nia Woolf, John Mil­ton, Ernest Hemin­gway, Wil­liam Sha­ke­spe­are, sio­stry Bron­të, Jean-Paul Sar­tre oraz Hen­ry James.

10. Z począt­ku była bar­dzo scep­tycz­na wobec fan­fic­tion i kon­se­kwent­nie doma­ga­ła się kaso­wa­nia twór­czo­ści fanow­skiej, twier­dząc, że chce mieć wyłącz­ne pra­wo do swo­ich pomy­słów, ale z cza­sem zaak­cep­to­wa­ła fan­fi­ki nawią­zu­ją­ce do jej powie­ści. Mimo to nie zamie­rza się z nimi zapoznawać.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy