Aktualności Ekranizacje

W serialowym prequelu Władcy pierścieni mogą pojawić się trzy postaci z trylogii Petera Jacksona

Serial opo­wia­da­ją­cy o wyda­rze­niach roz­gry­wa­ją­cych się w Śród­zie­miu w cza­sach dru­giej ery, a więc set­ki lat przed fabu­łą zna­ną nam z Wład­cy pier­ście­ni jest bodaj naj­więk­szym pro­jek­tem Ama­zon Stu­dios. Ponad dwa lata po pod­pi­sa­niu rekor­do­wej umo­wy z Tol­kien Esta­te roz­po­czę­ły się zdję­cia w Nowej Zelan­dii. Te nie­ste­ty zosta­ły prze­rwa­ne glo­bal­nym kry­zy­sem zwią­za­nym z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa. Pro­duk­cja powin­na zostać wzno­wio­na we wrze­śniu. W mię­dzy­cza­sie może­my liczyć na kolej­ne mniej lub bar­dziej potwier­dzo­ne donie­sie­nia zwią­za­ne z serialem.

Wła­ści­wie pra­wie od same­go począt­ku wia­do­me było, że serial Ama­zo­nu będzie pre­qu­elem Wład­cy pier­ście­ni. Kie­dy stu­dio potwier­dzi­ło, że fabu­ła zosta­nie osa­dzo­na w cza­sach dru­giej ery, mogli­śmy porzu­cić nadzie­je ujrze­nia na ekra­nie pery­pe­tii boha­te­rów zna­nych z powie­ści Tol­kie­na czy póź­niej spor­tre­to­wa­nych w fil­mach Pete­ra Jack­so­na. Raczej nie­wie­le posta­ci z Wład­cy pier­ście­ni żyło tak dłu­go, że mogły­by powie­dzieć, że były świad­ka­mi powsta­nia i upad­ku Núme­no­ru, wyku­cia Jedy­ne­go Pier­ście­nia, nara­sta­ją­ce­go sza­leń­stwa Sau­ro­na i roz­bi­cia jego armii.

Według naj­śwież­szych plo­tek w seria­lo­wym pre­qu­elu Wład­cy pier­ście­ni zoba­czy­my jed­nak kil­ka dobrze zna­nych nam posta­ci. Mowa jest o Gala­drie­li, Elron­dzie oraz o Sau­ro­nie. Było­by bar­dzo dziw­ne, gdy­by tego ostat­nie­go zabra­kło. Wszak to wła­śnie jego pod­stę­py i machi­na­cje dopro­wa­dzi­ły Śród­zie­mie na skraj zagła­dy, z jego ini­cja­ty­wy wyku­ty został Jedy­ny Pierścień.

W cza­sach dru­giej ery Elrond wie­lo­krot­nie sta­wał naprze­ciw­ko siłom Sau­ro­na. Pró­bo­wał ochro­nić Ere­gion przed jego inwa­zją. Póź­niej wybu­do­wał swo­ją słyn­ną for­te­cę, zna­ną ludziom jako Riven­dell. Brał udział w bitwie pomię­dzy armią Ostat­nie­go Soju­szu a woj­ska­mi Sau­ro­na, był świad­kiem poko­na­nia Czar­ne­go Wład­cy i upad­ku Isildura.

Jeśli zaś cho­dzi o Gala­drie­lę, nie­wie­le wia­do­mo o jej poczy­na­niach w dru­giej erze. Jej postać w seria­lu spor­tre­to­wać ma Mor­fydd Clark.

źró­dło: amazonprime

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy