Ekranizacje Zapowiedzi

Roberta Więckiewicza w adaptacji Behawiorysty Remigiusza Mroza zobaczymy już w styczniu

Seria­lo­wa Chył­ka na moty­wach cyklu powie­ścio­we­go Remi­giu­sza Mro­za wła­śnie dobie­ga powo­li koń­ca. W ser­wi­sie Player.pl w tygo­dnio­wych odstę­pach udo­stęp­nia­ne są odcin­ki pią­te­go, a zara­zem ostat­nie­go sezo­nu. Fani twór­czo­ści Remi­giu­sza Mro­za po emi­sji ostat­nie­go odcin­ka nie będą jed­nak musie­li dłu­go cze­kać na kolej­ną adap­ta­cję. Już w stycz­niu bowiem na plat­for­mie zade­biu­tu­je Beha­wio­ry­sta z Rober­tem Więc­kie­wi­czem w roli głównej.

Infor­ma­cję prze­ka­zał na swo­jej stro­nie na Face­bo­oku Remi­giusz Mróz. Pre­mie­ra seria­lu zosta­ła zapla­no­wa­na na 4 stycz­nia. Pisarz zapo­wia­da wido­wi­sko, jakie­go „w pol­skim świe­cie seria­li jesz­cze nie było”.

Sce­na­riusz do Beha­wio­ry­sty napi­sa­li na pod­sta­wie powie­ści o tym samym tytu­le, sta­no­wią­cej pierw­szy tom trzy­czę­ścio­we­go cyklu o byłym pro­ku­ra­to­rze Gerar­dzie Edlin­gu, Bar­tosz Jani­szew­ski i Maciej Kazu­la. Według infor­ma­cji, do któ­rych dotarł ser­wis Wir­tu­al­ne Media pierw­szy sezon będzie skła­dał się z ośmiu odcin­ków. Na chwi­lę obec­ną o kon­ty­nu­acji nic nie wia­do­mo. Moż­na jed­nak spo­dzie­wać się, że kolej­ne sezo­ny będą realizowane.

W postać Gerar­da Edlin­ga – byłe­go pro­ku­ra­to­ra i eks­cen­trycz­ne­go spe­cja­li­sty od komu­ni­ka­cji nie­wer­bal­nej – wcie­li się Robert Więc­kie­wicz. Jego prze­ciw­ni­ka – sza­lo­ne­go zama­chow­ca, któ­ry zajął przed­szko­le z wycho­waw­ca­mi i dzieć­mi jako zakład­ni­ka­mi – zagra Kry­stian Pesta. Poza nimi w seria­lu wystę­pu­ją mię­dzy inny­mi: Kata­rzy­na Dąbrow­ska, Anna Mro­zow­ska, Mag­da­le­na Czer­wiń­ska, Miro­sław Hani­szew­ski, Rafał Zawie­ru­cha, Maria Sobo­ciń­ska, Anna Próch­niak i Ewa Kolasińska.

Reży­se­rią Beha­wio­ry­sty zajął się Łukasz Pal­kow­ski, zna­ny z pra­cy przy Chył­ce, Bel­frze czy Żmi­jo­wi­sku.

źro­dło wirtualnemedia/remigiuszmroz

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy