Ekranizacje Zapowiedzi

HBO wyznaczyło showrunnera dla serialowego spin-offu Gry o tron o księżniczce Nymerii

Pra­ca wre na pla­nie House of the Dra­gon, seria­lu opo­wia­da­ją­ce­go o wewnętrz­nych tar­ciach w rodzie Tar­ga­ry­enów na trzy­sta lat przed wyda­rze­nia­mi zna­ny­mi z Gry o tron. Jed­no­cze­śnie HBO roz­wi­ja kil­ka innych pro­jek­tów roz­sze­rza­ją­cych mul­ti­me­dial­ną pre­zen­ta­cję uni­wer­sum Geo­r­ge­’a R.R. Mar­ti­na. Jed­nym z nich jest pro­duk­cja 10000 Ships. Ser­wis „Deadli­ne” dono­si, że HBO zna­la­zło już kro­ni­ka­rza dla fascy­nu­ją­cej histo­rii sta­ro­żyt­nej księż­nicz­ki Nymerii.

Tytuł pro­jek­tu – 10000 Ships – odno­si się do maso­wej emi­gra­cji Rhoy­na­rów z Essos do Weste­ros na pokła­dach wła­śnie 10 tysię­cy okrę­tów. Flo­tą dowo­dzi­ła księż­nicz­ka Nyme­ria, któ­ra po wylą­do­wa­niu w Dorne poślu­bi­ła księ­cia Mor­sa Mar­tel­la ze Sło­necz­nej Włócz­ni. Tak zaczę­ła się nie­zwy­kła unia Rhoy­na­rów z Dornij­czy­ka­mi, usta­na­wia­ją­ca nową siłę na połu­dnio­wo-wschod­nim wybrze­żu Weste­ros. Wspo­mnia­ne wyda­rze­nia roz­gry­wa­ły się oko­ło tysią­ca lat przed akcją Gry o tron.

Według źró­deł ser­wi­su „Deadli­ne” do pro­jek­tu zaan­ga­żo­wa­na zosta­ła Aman­da Segel, pro­du­cent­ka i sce­na­rzyst­ka takich pro­duk­cji jak Hel­strom, Mgła czy Imper­so­nal­ni. Aman­da Segel mia­ła­by objąć rolę show­run­ner­ki seria­lu. HBO póki co nie potwier­dzi­ło tych informacji.

Poza seria­lem 10000 Ships cały czas cze­ka­my na infor­ma­cje odno­śnie do pozo­sta­łych pla­no­wa­nych przez HBO pro­duk­cji powią­za­nych z uni­wer­sum Geo­r­ge­’a R.R. Mar­ti­na. Wśród nich są mię­dzy inny­mi: adap­ta­cja mini­po­wie­ści o wędrow­nym ryce­rzu Dun­ku i jego gierm­ku, zwa­nym Jajem, histo­ria mor­skich przy­gód lor­da Cor­ly­sa Vela­ry­ona, serial doku­men­tu­ją­cy Rebe­lię Rober­ta czy film ani­mo­wa­ny o trzy­ma­nej wciąż w sekre­cie fabule.

Na pre­mie­rę House of the Dra­gon też przyj­dzie nam jesz­cze chwi­lę pocze­kać. Serial zade­biu­to­wać ma na HBO dopie­ro w 2022.

źró­dło deadline

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy