Ekranizacje Zapowiedzi

Zwiastun drugiego sezonu Rodu smoka już jest! Obejrzyj zdjęcia z planu

Nagro­dzo­ny Zło­tym Glo­bem za naj­lep­szy serial dra­ma­tycz­ny pre­qu­el „Gry o tron” powra­ca! HBO zapre­zen­to­wa­ło zwia­stun dru­gie­go sezo­nu „Rodu smo­ka”, w któ­rym widzi­my ele­men­ty okrut­nej woj­ny domo­wej zwa­nej Tań­cem smoków.

Emma D’Arcy jako Rha­eny­ra Tar­ga­ry­en, Oli­via Cooke jako Ali­cent High­to­wer, Matt Smith jako Daemon Tar­ga­ry­en, Ewan Mit­chell jako Aemond Tar­ga­ry­en, Tom Glynn-Car­ney jako Aegon II Tar­ga­ry­en, Ste­ve Tous­sa­int jako Cor­lys „Wąż Mor­ski” Vela­ry­on, Eve Best jako Rha­enys Tar­ga­ry­en, Phia Saban jako Hela­ena Tar­ga­ry­en, Fabien Fran­kel jako Cri­ston Cole, Mat­thew Needham jako Larys Strong oraz Rhys Ifans jako Otto High­to­wer powra­ca­ją! W zwia­stu­nie dru­gie­go sezo­nu „Rodu smo­ka” widzi­my boha­te­rów i boha­ter­ki w pierw­szych dniach krwa­wej woj­ny domowej.

Pre­qu­el „Gry o tron” oka­zał się ogrom­nym suk­ce­sem HBO. Serial Ryana Con­da­la i Migu­ela Sapoch­ni­ka będą­cy adap­ta­cją „Ognia i krwi” George’a R.R. Mar­ti­na zdo­był Zło­ty Glob dla naj­lep­sze­go seria­lu dra­ma­tycz­ne­go. Na IMDb może pochwa­lić się oce­ną 8,5/10, a na Rot­ten Toma­to­es – 93%. W dniu pre­mie­ry pierw­sze­go odcin­ka, czy­li „Dzie­dzi­ców smo­ka”, pobił ówcze­sny rekord oglą­dal­no­ści – przed ekra­na­mi zasia­dło aż 10 milio­nów osób.

Serial przed­sta­wia wyda­rze­nia roz­po­czy­na­ją­ce się 172 lata przed naro­dzi­na­mi Daene­rys Tar­ga­ry­en zna­nej z „Gry o tron”, gdzie w boha­ter­kę wcie­li­ła się Emi­lia Clar­ke. W pierw­szym sezo­nie uka­zał pano­wa­nie Vise­ry­sa I Tar­ga­ry­ena, pią­te­go kró­la ze smo­czej dyna­stii panu­ją­cej w Weste­ros. Zoba­czy­li­śmy kon­flikt rysu­ją­cy się mię­dzy jego cór­ką z pierw­sze­go mał­żeń­stwa – Rha­eny­rą (w roli mło­dej księż­nicz­ki wystą­pi­ła Mil­ly Alcock) oraz dru­gą żoną, Ali­cent (w roli mło­dej kró­lo­wej wystą­pi­ła Emi­ly Carey). Z cza­sem stał się on tak potęż­ny, że po śmier­ci Vise­ry­sa dopro­wa­dził do wybu­chu woj­ny domo­wej zna­nej w histo­rii Weste­ros jako Taniec smoków.

Wybuch­nie woj­na. Wie­lu zgi­nie. A zwy­cięz­ca zasią­dzie na tro­nie – komen­tu­je w zwia­stu­nie kró­lo­wa wdo­wa, Ali­cent Tar­ga­ry­en, wokół któ­rej zgro­ma­dzi­ło się stron­nic­two „zie­lo­nych”.

Nie ma woj­ny tak nie­mi­łej bogom jak ta mię­dzy krew­ny­mi. Ani tak krwa­wej jak ta mię­dzy smo­ka­mi – mówi z księż­nicz­ka kolei Rha­enys Tar­ga­ry­en nale­żą­ca do stron­nic­twa „czar­nych”, zwra­ca­jąc się do Rha­eny­ry Tar­ga­ry­en, jed­nej z dwoj­ga pre­ten­den­tów do Żela­zne­go Tro­nu, koro­no­wa­nej w ostat­nim odcin­ku pierw­sze­go sezo­nu „Rodu smo­ka” koro­ną swe­go ojca.

W momen­cie roz­po­czę­cia dru­gie­go sezo­nu „Rodu smo­ka” Weste­ros ma dwo­je wład­ców – kró­la Aego­na II koro­no­wa­ne­go przez „zie­lo­nych”, zasia­da­ją­ce­go na Żela­znym Tro­nie w Kró­lew­skiej Przy­sta­ni, czy­li sto­li­cy, oraz kró­lo­wą Rha­eny­rę prze­by­wa­ją­cą na Smo­czej Ska­le, dzie­dzicz­kę namasz­czo­ną przez Vise­ry­sa. Wia­do­mo już też, że kon­flik­tu nie da się roz­wią­zać poko­jo­wo, ponie­waż krew pierw­szych ofiar woj­ny zosta­ła już przelana.

Dru­gi sezon „Rodu smo­ka” ma liczyć osiem odcin­ków. Reali­za­cja seria­lu była moż­li­wa mimo trwa­ją­ce­go w USA straj­ku akto­rów, ponie­waż powsta­wał on w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Pro­duk­cja przed­sta­wia­ją­ca woj­nę mię­dzy stron­nic­twa­mi „czar­nych” i „zie­lo­nych” tra­fi na ekra­ny latem 2024 roku.

W obsa­dzie poja­wią się nowe twa­rze: Clin­ton Liber­ty jako Addam z Hull, Abu­ba­kar Salim jako Alyn z Hull, Jamie Ken­na jako ser Alfred Bro­ome, Kie­ran Bew jako Hugh Młot, Tom Ben­nett jako Ulf Bia­ły, Gay­le Ran­kin jako Alys Rivers, Tom Tay­lor jako lord Cre­gan Stark, Vin­cent Regan jako ser Ric­kard Thor­ne, Fred­die Fox jako ser Gway­ne High­to­wer oraz Simon Rus­sell Beale jako ser Simon Strong.

Wyda­rze­nia z pierw­sze­go sezo­nu „Rodu smo­ka” w pew­nych momen­tach odbie­ga­ły od książ­ko­we­go „Ognia i krwi”, co może wpły­nąć też na syl­wet­ki nowych boha­te­rów, a dokład­niej – na prze­szłość Adda­ma i Aly­na z Hull.

UWAGA! Dal­szy tekst zawie­ra spo­ile­ry z poprzed­nie­go sezo­nu „Rodu smo­ka”, a tak­że jeden wątek z nad­cho­dzą­ce­go sezonu.

W książ­ce Addam i Alyn z Hull mie­li być bękar­ci­mi syna­mi Laeno­ra Vela­ry­ona, ale w seria­lu dowie­dzie­li­śmy się, że Laenor nie tyl­ko jest gejem, ale tak­że jest bez­płod­ny. Plot­ki mówi­ły jed­nak, że tak napraw­dę Addam i Alyn są syna­mi nie Laeno­ra, ale jego ojca – Cor­ly­sa Vela­ry­ona. Teo­re­tycz­nie wystar­czy­ło­by, by serial podą­żył za tymi plot­ka­mi… gdy­by nie jeden szcze­gół. Otóż książ­ko­wy Laenor Vela­ry­on zgi­nął, przez co jego smok, Mor­ski Dym, pozo­stał bez jeźdź­ca. Adda­mo­wi z Hull uda­ło się go dosiąść i dzię­ki temu dołą­czył do stron­nic­twa „czar­nych” w Tań­cu smo­ków. Pro­blem pole­ga na tym, że seria­lo­wy Laenor… żyje. Daemon Tar­ga­ry­en sfin­go­wał jego śmierć, by ten mógł uciec z kochan­kiem do Essos, pozwa­la­jąc jed­no­cze­śnie Rha­eny­rze zawrzeć kolej­ne mał­żeń­stwo. A póki jeź­dziec żyje, smo­ka nie może dosiąść nikt inny. Z tego powo­du poja­wi­ły się spe­ku­la­cje, że tak napraw­dę Addam będzie samym Laeno­rem w prze­bra­niu. Wte­dy zapa­no­wa­nie nad Mor­skim Dymem nie sta­no­wi­ło­by dla nie­go żad­ne­go wyzwania.

Czy ta teo­ria oka­że się praw­dzi­wa? Praw­do­po­dob­nie nie, ponie­waż w rolę Laeno­ra wcie­lał się John Mac­Mil­lan, a Adda­ma zagra Clin­ton Liber­ty… ale w histo­rii „Gry o tron” zda­rza­ła się zmia­na akto­rów. Ed Skre­in został zastą­pio­ny w roli Daario Naha­ri­sa przez Michie­la Huisma­na, a w Górę wcie­li­ło się aż trzech akto­rów: Ian Why­te, Conan Ste­vens oraz Hafþór Júlíus Björns­son. Dic­ko­na Tarly’ego zagrał naj­pierw Fred­die Stro­ma, ale póź­niej w tej roli zoba­czy­li­śmy Toma Hop­pe­ra, a jako Beric Don­dar­rion na ekra­nie poja­wi­li się David Micha­el Scott oraz Richard Dormer. Zmia­ny dosię­gły też posta­ci fan­ta­stycz­ne: Trój­o­ką Wro­nę, czy­li wie­ko­we­go cza­ro­dzie­ja prze­ro­śnię­te­go korze­nia­mi czar­drzew, zagra­li Stru­an Rod­ger i Max von Sydow, dziec­ko Lasu imie­niem Liść – Octa­via Sele­na Ale­xan­dru i Kae Ale­xan­der, a Noc­ne­go Kró­la – Richard Bra­ke i Vla­di­mir Furdik.

Na naszych łamach może­cie znaj­dzie­cie wywia­dy z show­run­ne­rem „Rodu smo­ka” Ryanem Con­da­lem oraz z Emily Carey, czy­li mło­dą Ali­cent. Zapra­sza­my rów­nież do lek­tu­ry tek­stu o tym, co dopro­wa­dzi­ło do Tań­ca smo­ków.  Może­cie też poczy­tać o tym, jak mógł wyglą­dać „Ród smo­ka”, gdy­by twór­cy podą­ży­li za wizją George’a R.R. Mar­ti­na. 

Anna Tess Gołębiowska

Przy­po­mnij­my sobie, jak pre­zen­to­wa­ły się zwia­stu­ny pierw­sze­go sezo­nu „Rodu smoka”.

Zdję­cia: Mate­ria­ły pra­so­we HBO MAX

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy