Ekranizacje

Vincent V. Severski z serialem w Canal +

Vin­cent V. Sever­ski to puł­kow­nik pol­skie­go wywia­du (oczy­wi­ście skry­ty pod pseu­do­ni­mem), któ­ry przez wie­le lat żył pod przy­bra­ną toż­sa­mo­ścią poza Pol­ską. Dzie­więć lat temu posta­no­wił odejść ze służ­by i poświę­cić się lite­ra­tu­rze. Jego nie­zwy­kłe doświad­cze­nia zapro­cen­to­wa­ły tym, że książ­ki oka­za­ły się hitem.

9 listo­pa­da mia­ła miej­sce pre­mie­ra jego powie­ści “Nie­po­kor­ni”, nie­zwy­kle mrocz­ny tekst uka­zu­ją­cy psy­cho­lo­gicz­ny wymiar szpie­gow­skie­go życia pomię­dzy wart­ki­mi wyda­rze­nia­mi. Zaś Canal+ wyku­pił wła­śnie pra­wa do ekra­ni­za­cji trzech poprzed­nich ksią­żek zaty­tu­ło­wa­nych “Nie­le­gal­ni”, “Nie­śmier­tel­ni” i “Nie­wier­ni”. Trwa­ją pra­ce nad zaadap­to­wa­niem ich na sce­na­riusz do serialu.

Pol­scy widzo­wie mogą ocze­ki­wać więc peł­no­krwi­stej, szpie­gow­skiej pro­duk­cji. Wydaw­cą Sever­skie­go jest Czar­na Owca.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy