Ekranizacje Zapowiedzi

Świat Władcy Pierścieni wraca na ekrany kin! Nowe filmy zapowiedziane

Choć infor­ma­cje są ską­pe, wie­my już, że będzie na co cze­kać. War­ner Bros. Disco­ve­ry w cza­sie spo­tka­nia z inwe­sto­ra­mi ogło­si­ło, że poja­wią się nowe fil­my zwią­za­ne z fran­czy­zą Wład­cy Pierścieni.

War­ner Bros. Disco­ve­ry to owoc fuzji War­ner Bros. oraz Disco­ve­ry, któ­ra nastą­pi­ła w 2022 roku. Nowym dyrek­to­rem gene­ral­nym fir­my został David Zaslav, któ­ry doko­nał nie­mal cał­ko­wi­te­go prze­ta­so­wa­nia m.in. w jed­nej z głów­nych fran­czyz stu­dia, czy­li uni­wer­sum DC. Jak widać, poważ­ne pla­ny na przy­szłość doty­czą jed­nak nie tyl­ko Bat­ma­na, Super­ma­na, Won­der Woman i spół­ki, ale też świa­ta stwo­rzo­ne­go przez J.R.R. Tolkiena.

W cza­sie spo­tka­nia z inwe­sto­ra­mi w ten czwar­tek (23 lute­go) War­ner Bros. Disco­ve­ry ogło­si­ło, że nowe fil­my ze świa­ta Wład­cy Pier­ście­ni są w dro­dze, a to dzię­ki temu, że stu­dio osią­gnę­ło poro­zu­mie­nie z Embra­cer Gro­up AB, któ­ra nie­daw­no zaku­pi­ła pra­wa do fil­mów i gier na pod­sta­wie Wład­cy Pierścieni.

Przy­po­mnij­my, że pra­wa Embra­cer Gro­up AB obej­mu­ją pra­wa do two­rze­nia fil­mów, seria­li i gier zwią­za­nych z Wład­cą Pier­ście­ni i Hob­bi­tem, licen­cja obej­mu­je też gadże­ty, even­ty oraz par­ki tema­tycz­ne.

Korzyst­ną dla War­ner Bros. Disco­ve­ry wyne­go­cjo­wa­li Mike De Luca i Pam Abdy, czy­li nowi lide­rzy stu­dia. Nie wia­do­mo, ile wła­ści­wie fil­mów powsta­nie – infor­mu­ją jedy­nie, że „wie­le”. Nad ponow­nym prze­nie­sie­niem „Wład­cy Pier­ście­ni” na wiel­ki ekran będzie pra­co­wać WB New Line Cinema.

Mike De Luca i Pam Abdy wyda­li oświad­cze­nie zwią­za­ne z pra­ca­mi nad franczyzą.

Dwa­dzie­ścia lat temu New Line oka­za­ło bez­pre­ce­den­so­wy akt wia­ry, że jest moż­li­we prze­nie­sie­nie na wiel­ki ekran nie­sa­mo­wi­tych opo­wie­ści, posta­ci i świa­ta Wład­cy Pier­ście­ni. Rezul­ta­tem była prze­ło­mo­wa seria fil­mów, któ­re zosta­ły poko­cha­ne przez poko­le­nia fanek i fanów. Jed­nak mimo całe­go roz­ma­chu i mnó­stwa szcze­gó­łów obec­nych w obu try­lo­giach, roz­le­gły, zło­żo­ny i olśnie­wa­ją­cy wszech­świat wymy­ślo­ny przez J.R.R. Tol­kie­na pozo­sta­je w ogrom­nej mie­rze nie­zba­da­ny przez film”.

Peter Jack­son, autor fil­mo­wych try­lo­gii „Wład­ca Pier­ście­ni” i „Hob­bit”, wraz ze współ­pra­cu­ją­cy­mi z nim Fran Walsh i Phi­lip­pą Boy­ens, poin­for­mo­wał w roz­mo­wie z Varie­ty, że przed­sta­wi­cie­le War­ner Bros. Divco­ve­ry oraz Embra­cer Gro­up AB „infor­mo­wa­li nas na bie­żą­co na każ­dym kro­ku”. Dodał rów­nież: „z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na dal­sze roz­mo­wy, by poznać ich wizję dal­sze­go roz­wo­ju fran­czy­zy”. 

Kie­dy może­my spo­dzie­wać się nowych pro­duk­cji? Cóż, pod­po­wie­dzią może być cytat z „Dru­ży­ny Pier­ście­nia”: „Cza­ro­dziej nigdy się nie spóź­nia, nie jest też zbyt wcze­śnie, przy­by­wa wte­dy kie­dy ma na to ocho­tę”. Nowe fil­mu powsta­ną nie zbyt póź­no i nie zbyt wcze­śnie, a wte­dy, kie­dy będą mia­ły na to ochotę.

Zanim jed­nak powsta­ną nowe fil­my, miło­śnicz­ki i miło­śni­cy świa­ta J.R.R. Tol­kie­na mogą “cie­szyć się” seria­lem Pier­ście­nie Wła­dzy pro­du­ko­wa­nym przez Ama­zon Pri­me Video oraz ani­mo­wa­nym fil­mem The War of the Rohir­rim (Woj­na Rohir­ri­mów), któ­re­go pre­mie­ra zosta­ła zapo­wie­dzia­na na 12 kwiet­nia 2024 roku.

Fil­mo­wa try­lo­gia „Wład­cy Pier­ście­ni” w reży­se­rii Pete­ra Jack­so­na oka­za­ła się nie­zwy­kłym hitem. Łącz­nie „Dru­ży­na Pier­ście­nia”, „Dwie wie­że” i „Powrót kró­la” otrzy­ma­ły 30 nomi­na­cji do Osca­rów, z cze­go aż 17 przy­nio­sło im sta­tu­et­ki. „Wład­ca Pier­ście­ni. Powrót kró­la” to – exa­equo z „Tita­ni­kiem” i „Ben-Hurem” – rekor­dzi­sta gali osca­ro­wej, któ­ry zdo­był aż 11 Nagród Aka­de­mii Fil­mo­wej; jest jed­no­cze­śnie jedy­nym, któ­ry otrzy­mał nagro­dę w każ­dej kate­go­rii, w któ­rej był nominowany.

Nad pro­duk­cją try­lo­gii pra­co­wa­ło aż 2400 osób zatrud­nio­nych w eki­pie fil­mow­ców, a przez plan prze­wi­nę­ło się 20 600 sta­ty­stek i sta­ty­stów. Łącz­nie przy­go­to­wa­no 48 000 rekwi­zy­tów, a w naj­więk­szej bitwie wzię­ło udział 250 koni. 50 osób pra­cu­ją­cych w dzia­le gar­de­ro­by wyko­na­ło ponad 19 tysię­cy kostiu­mów. 30 akto­rek i akto­rów musia­ło nauczyć się fik­cyj­nych języ­ków, a nad obrób­ką cało­ści pra­co­wa­ło 180 osób spe­cja­li­zu­ją­cych się w efek­tach specjalnych.

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy