Ekranizacje Zapowiedzi

Powstanie film animowany osadzony w świecie Władcy pierścieni

Wład­ca pier­ście­ni J.R.R. Tol­kie­na to epic­ka i monu­men­tal­na opo­wieść, za któ­rą wciąż kry­je się wie­le do tej pory nie­opo­wie­dzia­nych w peł­ni histo­rii. Jed­ną z nich jest wątek dzie­wią­te­go kró­la Roha­nu, Hel­ma Żela­zno­rę­kie­go i dzia­łań wojen­nych, któ­re dopro­wa­dzi­ły do dra­ma­tycz­nej bitwy w twier­dzy Horn­burg, zwa­nej póź­niej Hel­mo­wym Jarem. Peł­na wzlo­tów i upad­ków histo­ria legen­dar­ne­go wład­cy nie będzie już dłu­żej tajem­ni­cą. New Line Cine­ma we współ­pra­cy z War­ner Bros. przy­go­to­wu­je film ani­mo­wa­ny eks­plo­ru­ją­cy ten okres trze­ciej ery.

W tym roku świę­tu­je­my dwu­dzie­stą rocz­ni­cę pre­mie­ry pierw­szej czę­ści fil­mo­wej adap­ta­cji Wład­cy pier­ście­ni w reży­se­rii Pete­ra Jack­so­na. Raczej nie przez przy­pa­dek wła­śnie teraz dowia­du­je­my się o pla­nach stwo­rze­nia ani­ma­cji roz­sze­rza­ją­cej uni­wer­sum wykre­owa­ne przez J.R.R. Tol­kie­na. To zna­ko­mi­te wie­ści i dosko­na­ły pre­zent rocz­ni­co­wy dla fanów Wład­cy pier­ście­ni.

Akcja pro­duk­cji zaty­tu­ło­wa­nej The War of the Rohir­rim roze­gra się na oko­ło 250 lat przed wyda­rze­nia­mi zna­ny­mi z powie­ści J.R.R. Tol­kie­na czy też z fil­mo­wej try­lo­gii. Cen­tral­ną posta­cią fil­mu będzie potęż­ny, sta­now­czy, ale i posęp­ny wład­ca Roha­nu, Helm Żela­zno­rę­ki. To za jego cza­sów kró­le­stwo Rohir­ri­mów zwią­za­ło się dra­ma­tycz­ną wal­ką z siła­mi Dun­len­din­gów, któ­ra osta­tecz­nie poło­ży­ła kres dum­nej pierw­szej dyna­stii Eorla.

Na reży­se­ra fil­mu wyzna­czo­ny został Ken­ji Kamiy­ama, któ­ry pra­co­wał wcze­śniej przy gło­śnych ani­mo­wa­nych pro­jek­tach, mię­dzy inny­mi przy seria­lu Ghost in the Shell: Stand Alo­ne Com­plex. Nad sce­na­riu­szem pro­duk­cji, w opar­ciu o infor­ma­cje zawar­te w Dodat­ku A do Wład­cy pier­ście­ni, opi­su­ją­cym Kró­lów Mar­chii, pra­cu­ją Jef­frey Addiss i Will Mat­thews. Pomóc im ma w tym zada­niu autor­ka sce­na­riu­szy aktor­skich adap­ta­cji twór­czo­ści Tol­kie­na, Phi­lip­pa Boyens.

Według źró­deł ser­wi­su „Deadli­ne” ani Peter Jack­son, ani Fran Walsh nie zosta­li zaan­ga­żo­wa­ni w ten projekt.

źró­dło: deadline

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy