Aktualności Ekranizacje

Kolejne nieoficjalne materiały z wiedźmińskiego planu na Wyspach Kanaryjskich

Zdję­cia do seria­lo­we­go Wiedź­mi­na wystar­to­wa­ły jesie­nią w węgier­skim budże­cie i wła­ści­wie nic wię­cej nie było wia­do­mo – plan oka­zał się być szczel­nie zamknię­ty, nie docze­ka­li­śmy się żad­ne­go prze­cie­ku. Teraz spra­wa wyglą­da nie­co ina­czej. Kil­ku tygo­dni temu eki­pa Net­flik­sa zna­la­zła się na Wyspach Kana­ryj­skich i, jak się oka­zu­je, loka­cje w sło­necz­nej Hisz­pa­nii są trud­niej­sze do upil­no­wa­nia. Ostat­nio dzie­li­li­śmy się ama­tor­ski­mi nagra­nia­mi. Dorzu­ca­my teraz kil­ka zdjęć.

 

Wyświetl ten post na Instagramie.

 

#SetA­lert­The­Wit­cher | Novas ima­gens do set de fil­ma­gens de The Wit­cher. Lem­bran­do que 200 figu­ran­tes assi­na­ram con­tra­tos de con­fi­den­cia­li­da­de, mas um fã curio­so que esta­va por per­to com­par­til­hou ima­gens exc­lu­si­vas com o Site LaPalma.pl. @HenryCavill #Hen­ry­Ca­vill #The­Wit­cher #Wit­cher #Net­flix @Netflix @NetflixBrasil. #The­Wit­cher­Net­flix #thewitcher3 #Ведьмак #wiedz­min #gaming #geralt #Geral­tO­fRi­via #game­ofth­ro­nes #ciril­la #blo­odan­dwi­ne #wil­dhunt #ciri #polish #yen­ne­fe­ro­fven­ger­berg #sap­kow­ski #mon­ster­slay­ing #yen­ne­fer #cdpro­jek­tred #thewitcher3wildhunt #cana­ry­islands #LasPal­mas #Espan­ha #espa­ña??

Post udo­stęp­nio­ny przez Por­tal Hen­ry Cavill © (@portalhenrycavillbr)

Na począt­ku Net­flix krę­cił na Gran Cana­ria, tydzień temu eki­pa wylą­do­wa­ła na malow­ni­czej wyspie La Pal­ma, gdzie według har­mo­no­gra­mu aż do 27 mar­ca będą powsta­wać kolej­ne zdję­cia. Stro­na LaPalma.pl piszą­ca o wszyst­kim, co zwią­za­ne z hisz­pań­ską wyspą poda­ła infor­ma­cję, że nagle zapeł­ni­ły się hote­le, na dro­gach zro­bił się nie­praw­do­po­dob­ny ruch. Co cie­ka­we część osób współ­pra­cu­ją­cych z por­ta­lem wkrę­ci­ło się pośred­nio w pro­duk­cję i słu­żą za kie­row­ców. Z tego źró­dła wia­do­mo mię­dzy inny­mi, że za udo­stęp­nie­nie jakie­go­kol­wiek zdję­cia z pla­nu gro­zi kara nawet do 35 tysię­cy euro. Mimo tego nie bra­ku­je domo­ro­słych paparazzi.

Poni­żej kil­ka zdjęć przed­sta­wia­ją­cych sta­ty­stów szy­ku­ją­cych się na plan. Niby nic cie­ka­we­go, ale stro­je cał­kiem faj­ne. Przy­naj­mniej wyglą­da­ją na ponisz­czo­ne, zno­szo­ne, a nie jak­by wszy­scy wyszli świe­żo od krawca.

Pierw­sze zdję­cia zza kulis “Wiedź­mi­na”!

War­to rów­nież obej­rzeć zdję­cia samej wyspy. La Pal­ma ofe­ru­je napraw­dę zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach wido­ki. Serial dzię­ki takiej sce­ne­rii na pew­no spo­ro zyska.

Jeśli ktoś aku­rat ma w pla­nach w cią­gu naj­bliż­sze­go tygo­dnia wybrać się na wyspę w celach tury­stycz­nych może spo­tkać się z zawo­dem. Miej­sca, w któ­rych krę­co­ne są zdję­cia do Wiedź­mi­na będą nie­do­stęp­ne do zwie­dza­nia. LaPalma.pl opu­bli­ko­wa­ła har­mo­no­gram produkcji:

13 mar­ca 2019
La Cum­bre­ci­ta i Lla­no del Jable, El Paso

14 mar­ca 2019
Ria­chu­elo i tere­ny Vir­gen del Pino, El Paso

15 mar­ca 2019
La Cum­bre­ci­ta i Lla­no del Jable, El Paso

16 mar­ca 2019
Roque de los Mucha­chos, Garafía

18 i 19 mar­ca 2019
Juan Ada­lid, Garafía

20 mar­ca 2019
La Zarza, Garafía

21 mar­ca 2019
Los Tilos, San Andrés i Sauces

22 mar­ca 2019
Cubo de la Gal­ga, Puntallana

24, 25, 26 i 27 mar­ca 2019
La Zarza, Garafía

Wiedź­min” („The Wit­cher”) Net­fli­xa na La Palmie

Wiedź­min od Net­flik­sa ma liczyć osiem odcin­ków. Serial zoba­czy­my naj­praw­do­po­dob­niej jesz­cze w tym roku. Show­run­ner­ką jest Lau­ren S. His­srich. Na ekra­nach poja­wią się m.in.: Hen­ry Cavill, Anya Cha­lo­tra, Freya Allan, Jodhi May, Björn Hly­nur Haralds­son, Adam Levy, MyAn­na Buring, Mimi Ndi­we­ni, The­ri­ca Wil­son-Read czy Mil­lie Brady.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy