Ekranizacje Zapowiedzi

Drugi zwiastun serialowej Fundacji Asimova zdradza datę premiery

Ist­nie­ją takie dzie­ła lite­rac­kie, z ekra­ni­za­cja­mi któ­rych prze­mysł fil­mo­wy, choć­by nie wia­do­mo jak się sta­rał, nie mógł sobie pora­dzić. Dla przy­kła­du z monu­men­tal­ną wizją Isa­aca Asi­mo­va, roz­to­czo­ną w sied­mio­to­mo­wym cyklu Fun­da­cja, pró­bo­wa­li mie­rzyć się tacy gigan­ci jak Fox, War­ner Bros., Sony czy HBO, i ani razu nie dane nam było zoba­czyć choć­by wstęp­nych mate­ria­łów. Złą pas­sę w koń­cu prze­ła­ma­ło stu­dio Sky­dan­ce Tele­vi­sion we współ­pra­cy z Apple. Jesz­cze w tym roku obej­rzy­my seria­lo­wą adap­ta­cję Fun­da­cji.

Data pre­mie­ry wycze­ki­wa­nej przez fanów twór­czo­ści Isa­aca Asi­mo­va pro­duk­cji ujaw­nio­na zosta­ła wraz z opu­bli­ko­wa­niem dru­gie­go ofi­cjal­ne­go zwia­stu­na seria­lu. Pierw­szy sezon Fun­da­cji zade­biu­tu­je na plat­for­mie Apple TV już 24 wrze­śnia bie­żą­ce­go roku.

Przy oka­zji zapra­sza­my do oglą­da­nia zwiastuna:

Opar­ta na czę­sto nagra­dza­nych powie­ściach Isa­aca Asi­mo­va Fun­da­cja opo­wia­da o gru­pie wyrzut­ków odby­wa­ją­cych monu­men­tal­ną podróż, któ­rej celem jest ura­to­wa­nie ludz­ko­ści i odbu­do­wa­nie cywi­li­za­cji w cza­sie roz­pa­du Impe­rium Galak­tycz­ne­go, gło­si ofi­cjal­ny opis serialu.

Show­run­ne­rem jest David S. Goy­er (Mrocz­ny rycerz, Bat­man: Począ­tek). Pro­du­cen­ta­mi wyko­naw­czy­mi zosta­li Josh Fried­man, Came­ron Welsh, David Elli­son, Dana Gold­berg, Mar­cy Ross i wnucz­ka Isa­aca Asi­mo­va, Robyn.

W Fun­da­cji wystę­pu­ją mię­dzy inny­mi: Jared Har­ris, Lee Pace, Lou Llo­bell, Leah Harvey, Lau­ra Birn, Ter­ren­ce Mann i Cas­sian Bilton.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy