Ekranizacje

Doktor Sen z twarzą Ewana McGregora

War­ner Bros. od kil­ku lat pra­cu­je nad stwo­rze­niem pre­qu­ela Lśnie­nia oraz zekra­ni­zo­wa­niem powie­ści Dok­tor Sen. Dotych­czas na prze­szko­dzie sta­ły pie­nią­dze – stu­dio mia­ło pro­blem ze spię­ciem budże­tu. Sytu­acja zmie­ni­ła się wraz z ogrom­nym komer­cyj­nym suk­ce­sem kino­wej wer­sji IT z zeszłe­go roku.

W tym momen­cie może­my się spo­dzie­wać, że każ­de stu­dio, któ­re ma zabez­pie­czo­ne pra­wa do któ­re­go­kol­wiek z tek­stów Ste­phe­na Kin­ga będzie się spie­szyć, żeby zdą­żyć ogrzać się w cie­ple chwa­ły fil­mu Muschiet­tie­go. Potwier­dza­ją to cho­ciaż­by donie­sie­nia o seria­lo­wej adap­ta­cji Out­si­de­ra. Rów­nież pro­duk­cja Dok­to­ra Snu rusza peł­ną parą. Do wia­do­mo­ści poda­no, że głów­ną rolę zagra Ewan McGregor.

Dok­tor Sen to histo­ria doro­słe­go już Danny’ego Torrance’a, któ­re­go wciąż prze­śla­du­je trau­ma, jakiej doświad­czył kil­ka­dzie­siąt lat wcze­śniej pod­czas zimo­we­go sezo­nu w hote­lu Pano­ra­ma. Względ­nie spo­koj­ną przy­stań znaj­du­je w małym mia­stecz­ku w New Hamp­shi­re. Tam szu­ka opar­cia w lokal­nej gru­pie Ano­ni­mo­wych Alko­ho­li­ków, a moc zwią­za­ną z lśnie­niem wyko­rzy­stu­je do nie­sie­nia pomo­cy w domu opie­ki. Los sta­wia na jego dro­dze dwu­na­sto­let­nią Abrę Sto­ne, któ­ra rów­nież posia­da nie­zwy­kły dar, a przez to sta­je się celem mrocz­nych sił.

Film wyre­ży­se­ru­je Mike Fla­na­gan, któ­re­go adap­ta­cję Gry Geral­da Ste­phe­na Kin­ga może­my od jakie­goś cza­su oglą­dać na plat­for­mie Net­flix. Ewan McGre­gor jest póki co jedy­nym potwier­dzo­nym akto­rem. Ste­phen King według „Varie­ty” zaapro­bo­wał ten wybór. Pre­mie­ra fil­mu sza­co­wa­na jest na począ­tek 2020 roku.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy