Ekranizacje Zapowiedzi

Dwie nowe aktorki w obsadzie House of the Dragon. Możemy liczyć na retrospekcje

Pro­duk­cja pla­no­wa­ne­go na przy­szły rok seria­lu, opo­wia­da­ją­ce­go o histo­rii rodu Tar­ga­ry­enów i oko­licz­no­ściach, któ­re dopro­wa­dzi­ły do nie­sław­nej woj­ny domo­wej zwa­nej Tań­cem Smo­ków, wciąż trwa. HBO na sto­sun­ko­wo nie­daw­no utwo­rzo­nym pro­fi­lu seria­lu na Twit­te­rze poin­for­mo­wa­ło o dołą­cze­niu do obsa­dy dwóch akto­rek: Emi­ly Carey i Mil­ly Alcock. Dziew­czę­ta wcie­lą się w mło­de Ali­cent High­to­wer i księż­nicz­kę Rhaenyrę.

Angaż akto­rek suge­ru­je, że w House of the Dra­gon retro­spek­cje mogą poja­wiać się regu­lar­nie. Z całą pew­no­ścią pomo­gło­by to w opo­wie­dze­niu spój­nej histo­rii kon­flik­tu, któ­re­go począt­ków nale­ża­ło­by doszu­ki­wać się w mło­do­ści pro­ta­go­ni­stów. W Grze o tron z takim zabie­giem prak­tycz­nie w ogó­le nie mie­li­śmy do czy­nie­nia – jedy­nie w ósmym sezo­nie poja­wi­ło się kil­ka prze­bły­sków z przeszłości.

Doro­słą księż­nicz­kę Rha­eny­rę, w któ­rej żyłach pły­nie czy­sta valy­riań­ska krew w seria­lu gra Emma D’Ar­cy. W mło­dą dzie­dzicz­kę wcie­li się Mil­ly Alcock.

W roli dru­giej żony kró­la Vise­ry­sa, Ali­cent High­to­wer zoba­czy­my Oli­vię Cooke. Jej młod­szą wer­sję spor­tre­tu­je Emi­ly Carey.

Sko­ro pozna­li­śmy młod­sze wcie­le­nia księż­nicz­ki Rha­eny­ry i Ali­cent High­to­wer jest rów­nież szan­sa, że wkrót­ce HBO przed­sta­wi nam kolej­nych akto­rów i aktor­ki, któ­rych zada­niem będzie wcie­le­nie się w pozo­sta­łych pro­ta­go­ni­stów pod­czas retrospekcji.

Pre­mie­ra pierw­sze­go sezo­nu House of the Dra­gon pla­no­wa­na jest na 2022. Wciąż bra­ku­je infor­ma­cji odno­śnie do dokład­niej­szej daty. Wia­do­mo, że pierw­szy sezon będzie się skła­dał z dzie­się­ciu odcinków.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy