Ekranizacje Zapowiedzi

Na zlecenie Netflixa polska ekipa przygotowuje adaptację kolejnej powieści Harlana Cobena

Pol­ska adap­ta­cja powie­ści W głę­bi lasu Har­la­na Cobe­na oka­za­ła się być bar­dzo uda­nym, cie­pło przy­ję­tym przez widzów i kry­ty­ków seria­lem. Net­flix zle­cił ATM Gru­pie zre­ali­zo­wa­nie kolej­nej pro­duk­cji na pod­sta­wie twór­czo­ści ame­ry­kań­skie­go auto­ra best­sel­le­ro­wych kry­mi­na­łów. Tym razem Pola­cy wezmą się za zre­ali­zo­wa­nie seria­lu bazu­ją­ce­go na książ­ce Zacho­waj spo­kój.

Tak jak przy poprzed­niej pro­duk­cji fabu­ła powie­ści zosta­nie prze­pi­sa­na na pol­skie realia. Głów­ny­mi boha­te­ra­mi będą więc nie Bay­e’o­wie a Bar­czy­ko­wie. W szczę­śli­we mał­żeń­stwo Anny i Micha­ła wcie­lą się Mag­da­le­na Boczar­ska i Leszek Licho­ta. Ich syna, Ada­ma, zagra zaś Krzysz­tof Olek­syn. Co cie­ka­we, mimo że książ­ka nie jest zwią­za­na z W głę­bi lasu, to w seria­lu poja­wi się dwo­je boha­te­rów z wcze­śniej­szej pro­duk­cji. Nie nale­ży jed­nak trak­to­wać Zacho­waj spo­kój jako kontynuacji.

Mam nadzie­ję, że widzo­wie w Pol­sce i na całym świe­cie będą ocza­ro­wa­ni zwro­ta­mi akcji w Zacho­waj spo­kój i cie­szę się, że pozna­ją nie tyl­ko nowych boha­te­rów, gra­nych przez Mag­da­le­nę i Lesz­ka, ale tak­że dowie­dzą się, jak poto­czy­ły się losy Lau­ry i Paw­ła po zakoń­cze­niu akcji W głę­bi lasu, sko­men­to­wał Har­lan Coben.

Zgod­nie z tą zapo­wie­dzią w Zacho­waj spo­kój zoba­czy­my ponow­nie Agniesz­kę Gro­chow­ską i Grze­go­rza Damięc­kie­go w rolach Lau­ry i Paw­ła. Poza nimi w seria­lu wystą­pią mię­dzy inny­mi: Jacek Ponie­dzia­łek, Justy­na Wasi­lew­ska, Wik­to­ria Goro­dec­ka­ja, Bar­tło­miej Topa, Aga­ta Łab­no, Mar­ta Pięt­ka, Jakub Pru­ski i Miko­łaj Śliwa.

Akcja sze­ścio­od­cin­ko­we­go seria­lu roz­gry­wa się na zamoż­nym osie­dlu, gdzie pozo­sta­ją­ca w bli­skich rela­cjach lokal­na spo­łecz­ność wie­dzie spo­koj­ne życie. Wszyst­ko zmie­nia się, gdy 18-let­ni Adam zni­ka bez śla­du. Nie­bez­pie­czeń­stwo szyb­ko eska­lu­je, a zanie­po­ko­je­ni rodzi­ce robią wszyst­ko, by chro­nić swo­je dzie­ci, któ­re u pro­gu doro­sło­ści posta­no­wi­ły wziąć spra­wy w swo­je ręce, czy­ta­my o seria­lu w infor­ma­cji prasowej.

Sce­na­riusz Zacho­waj spo­kój napi­sa­li Aga­ta Male­siń­ska i Woj­tek Miło­szew­ski, czy­li dokład­nie ten sam duet, któ­ry dał nam W głę­bi lasu. Za kame­rą ponow­nie sta­nie Bar­tosz Konop­ka. Tym razem part­ne­ro­wać mu będzie Michał Gazda.

Pre­mie­ra seria­lu pla­no­wa­na jest na przy­szły rok.

Źró­dło: Mate­ria­ły prasowe

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy