Aktualności Ekranizacje

Serial Amerykańscy bogowie został skasowany

Nie­daw­no wyemi­to­wa­ny został ostat­ni odci­nek trze­cie­go sezo­nu Ame­ry­kań­skich bogów. Oka­zu­je się, że był on jed­no­cze­śnie przed­wcze­snym fina­łem całe­go seria­lu. Sta­cja Starz poda­ła do wia­do­mo­ści, że nie zama­wia kolej­ne­go sezo­nu pro­duk­cji dość luź­no opar­tej na popu­lar­nej powie­ści Neila Gaima­na o tym samym tytule.

Decy­zja o ska­so­wa­niu seria­lu raczej niko­go nie zdzi­wi­ła. Ame­ry­kań­scy bogo­wie od same­go począt­ku bory­ka­li się z róż­ny­mi pro­ble­ma­mi, wśród któ­rych naj­bar­dziej brze­mien­ne w skut­ki były nie­sna­ski twór­ców. Cią­głe zmia­ny kadro­we, pro­ble­my ze spię­ciem budże­tu, róż­ni­ce w wizji seria­lu i kie­run­ku, w któ­rym powi­nien zmie­rzać – wszyst­ko to odbi­ja­ło się na jako­ści produkcji.

Pierw­szy sezon został bar­dzo cie­pło przy­ję­ty przez widzów, z dwo­ma kolej­ny­mi było już nie­co gorzej. Co praw­da trze­ci dawał nadzie­ję na powrót do for­my, ale duży spa­dek zain­te­re­so­wa­nia seria­lem i nie­wy­star­cza­ją­ca oglą­dal­ność pchnę­ły Starz do zamknię­cia projektu.

Dla tych, któ­rzy pra­gnę­li­by zoba­czyć wła­ści­wy finał Ame­ry­kań­skich bogów tli się jesz­cze świa­teł­ko nadziei. Roz­wa­ża­niom pod­da­wa­ny jest bowiem pomysł wypro­du­ko­wa­nia mini­se­ria­lu lub fil­mu, któ­ry domknął­by nie­za­koń­czo­ne wątki.

Na okrzy­ki rado­ści jest jed­nak sta­now­czo za wcze­śnie. Szan­se na to, że taki pro­jekt zosta­nie rze­czy­wi­ście zre­ali­zo­wa­ny są bar­dzo małe. Pamię­tać trze­ba, że liczą się przede wszyst­kim pie­nią­dze, nikt nic nie będzie robił pro publi­co bono.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy