Aktualności Ekranizacje

Metro Dmitrija Głuchowskiego trafi na ekrany kin

Dmi­trij Głu­chow­ski chciał pisać od dziec­ka i z deter­mi­na­cją dążył do swo­je­go celu. W wie­ku osiem­na­stu lat ukoń­czył pra­ce nad powie­ścią opo­wia­da­ją­cą o miesz­kań­cach Moskwy egzy­stu­ją­cych w miej­skich tune­lach metra po strasz­li­wej woj­nie nukle­ar­nej. Na począt­ku książ­ka była dostęp­na dla każ­de­go za dar­mo – Głu­chow­ski udo­stęp­nił ją w cało­ści na swo­im blo­gu. Histo­rią zain­te­re­so­wa­ło się moskiew­skie wydaw­nic­two Eks­mo. Metro 2033 w wer­sji papie­ro­wej uka­za­ło się po raz pierw­szy w 2005 roku.

Praw­do­po­dob­nie mało kto spo­dzie­wał się, jaki suk­ces książ­ka odnie­sie. Na prze­strze­ni lat powieść zosta­ła prze­tłu­ma­czo­na na oko­ło 40 języ­ków, sprze­da­ło się zaś ponad pięć milio­nów kopii. Dmi­trij Głu­chow­ski napi­sał dwie kon­ty­nu­acje – Metro 2034 Metro 2035, a przy oka­zji posta­rał się o to by jego twór­czość został roz­wi­nię­ta w mię­dzy­na­ro­do­wy pro­jekt, w ramach któ­re­go powie­ści umiej­sco­wio­ne w tym samym uni­wer­sum piszą auto­rzy z całe­go świa­ta. Powsta­ły rów­nież dobrze przy­ję­te gry wideo, ale póki co nie docze­ka­li­śmy się żad­nej ekra­ni­za­cji. To rów­nież wkrót­ce się zmieni.

Może zasta­na­wiać, dla­cze­go przy całej tej popu­lar­no­ści żad­ne stu­dio nie zde­cy­do­wa­ło się zaadap­to­wać ksią­żek Dmi­tri­ja Głu­chow­skie­go na swo­je medium. Oka­zu­je się, że nie w tym rzecz. Autor przy­znał, że przez ostat­nich dzie­sięć lat miał wie­le róż­nych pro­po­zy­cji, ale wszyst­kie po kolei odrzucał.

Nie widzia­łem żad­ne­go pro­du­cen­ta w Rosji, któ­ry był­by w sta­nie zro­bić dobrą adap­ta­cję tej książ­ki. Wyda­wa­ło się to po pro­stu nie­moż­li­we. Ale teraz w koń­cu pozna­łem zespół, któ­re­mu mogę powie­rzyć swo­je Metro. Oka­za­ło się, że mamy bar­dzo zbież­ne ambi­cje: stwo­rzyć kino­wy hit o kla­sie świa­to­wej i zasko­czyć nawet tych, któ­rzy try­lo­gię czy­ta­li i zna­ją ją na pamięć. Dla­te­go żeby niko­go nie roz­cza­ro­wać, jestem goto­wy udźwi­gnąć rolę pro­du­cen­ta wyko­naw­cze­go i pomóc w pra­cach zarów­no rada­mi, jak i inny­mi akcja­mi, powie­dział Dmi­trij Głuchowski.

Zespół, o któ­rym wspo­mi­nał autor uni­wer­sum Metro skła­da się z ludzi z trzech pod­mio­tów: PREMIER Stu­dios Com­pa­ny, sta­cji tele­wi­zyj­nej TV‑3 i Cen­tral Part­ner­ship Film Com­pa­ny. Pra­ce nad fil­mem powin­ny ruszyć na począt­ku przy­szłe­go roku, a rosyj­ska pre­mie­ra wstęp­nie wyzna­czo­na zosta­ła na sty­czeń 2022.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło: variety

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy