Sprawdzasz tag

dmitry glukhovsky

Aktualności

Dmitry Glukhovsky poszukiwany listem gończym

Wkrót­ce miną czte­ry mie­sią­ce odkąd Rosja napa­dła na Ukra­inę. Pod­czas gdy Ukra­iń­cy dziel­nie bro­nią swo­jej ojczy­zny, swo­ich praw i wol­no­ści, z całe­go świa­ta pły­nie dla nich wspar­cie tak mate­rial­ne, jak i ducho­we. Dzia­ła­niom Puti­na sprze­ci­wia się rów­nież wie­lu Rosjan. Kreml bez skru­pu­łów wyła­pu­je takie jed­nost­ki i suro­wo karze, o czym prze­ko­nać się mie­li w cią­gu ostat­nich mie­się­cy zamę­cze­ni przez rosyj­ską poli­cję uczest­ni­cy anty­wo­jen­nych wie­ców w Moskwie i innych mia­stach. Teraz rosyj­skie służ­by ści­ga­ją listem goń­czym Dmi­trya Glu­kho­vsky­ego. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

Metro Dmitrija Głuchowskiego trafi na ekrany kin

Dmi­trij Głu­chow­ski chciał pisać od dziec­ka i z deter­mi­na­cją dążył do swo­je­go celu. W wie­ku osiem­na­stu lat ukoń­czył pra­ce nad powie­ścią opo­wia­da­ją­cą o miesz­kań­cach Moskwy egzy­stu­ją­cych w miej­skich tune­lach metra po strasz­li­wej woj­nie nukle­ar­nej. Na począt­ku książ­ka była dostęp­na dla każ­de­go za dar­mo – Głu­chow­ski udo­stęp­nił ją w cało­ści na swo­im blo­gu. Histo­rią zain­te­re­so­wa­ło się moskiew­skie wydaw­nic­two Eks­mo. Metro 2033 w wer­sji papie­ro­wej uka­za­ło się po raz pierw­szy w 2005 roku. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

10 najlepszych rosyjskich pisarzach

Dzi­siaj, 6 czerw­ca, obcho­dzi­my dwa wyjąt­ko­we świę­ta zwią­za­ne z Rosją, jej kul­tu­rą, lite­ra­tu­rą oraz języ­kiem. Po pierw­sze 6 czerw­ca to dzień języ­ka rosyj­skie­go usta­no­wio­ny przez UNESCO. Po dru­gie to wła­śnie tego dnia obcho­dzi­my 219 rocz­ni­cę uro­dzin wybit­ne­go poety Alek­san­dra Pusz­ki­na, okre­śla­ne­go zaszczyt­nym mia­nem twór­cy współ­cze­sne­go lite­rac­kie­go języ­ka rosyj­skie­go. Z tej oka­zji posta­no­wi­li­śmy przy­bli­żyć wam subiek­tyw­ny wybór kil­ku nazwisk czo­ło­wych rosyj­skich pisa­rzy – zarów­no tych kla­sycz­nych, jak i współczesnych.
Czy­taj dalej

-->