Aktualności

Dmitry Glukhovsky poszukiwany listem gończym

Wkrót­ce miną czte­ry mie­sią­ce odkąd Rosja napa­dła na Ukra­inę. Pod­czas gdy Ukra­iń­cy dziel­nie bro­nią swo­jej ojczy­zny, swo­ich praw i wol­no­ści, z całe­go świa­ta pły­nie dla nich wspar­cie tak mate­rial­ne, jak i ducho­we. Dzia­ła­niom Puti­na sprze­ci­wia się rów­nież wie­lu Rosjan. Kreml bez skru­pu­łów wyła­pu­je takie jed­nost­ki i suro­wo karze, o czym prze­ko­nać się mie­li w cią­gu ostat­nich mie­się­cy zamę­cze­ni przez rosyj­ską poli­cję uczest­ni­cy anty­wo­jen­nych wie­ców w Moskwie i innych mia­stach. Teraz rosyj­skie służ­by ści­ga­ją listem goń­czym Dmi­trya Glukhovskyego.

Dmi­try Glu­kho­vsky to rosyj­ski pisarz i dzien­ni­karz, autor mię­dzy inny­mi cie­szą­cych się ogrom­ną popu­lar­no­ścią serii Metro czy Out­post. Od same­go począt­ku gra­bież­czej inwa­zji Rosji na Ukra­inę kry­ty­ko­wał poczy­na­nia Puti­na, w ostrych sło­wach wyra­żał się o agre­sji. Publi­ko­wał też w mediach spo­łecz­no­ścio­wych infor­ma­cje o stra­tach armii rosyj­skiej i nagra­nia poświad­cza­ją­ce o bestial­stwie rosyj­skich żołnierzy.

Nie­za­leż­ny por­tal „Media­zo­na” podał do infor­ma­cji, że Mini­ster­stwo Spraw Wewnętrz­nych Rosji wysła­ło list goń­czy za pisa­rzem. Inne źró­dła, w tym mię­dzy­na­ro­do­wa agen­cja pra­so­wa „Inter­fax”, dono­szą, że sąd w Moskwie zaocz­nie aresz­to­wał Dmi­trya Glukhovskyego.

Pisarz w mediach spo­łecz­no­ścio­wych zamie­ścił infor­ma­cję, że został posta­wio­ny w stan oskar­że­nia za dys­kre­dy­to­wa­nie rosyj­skiej armii. Spra­wa mia­ła­by doty­czyć jed­ne­go z postów, w któ­rych autor wyra­żał pro­test prze­ciw­ko woj­nie, obra­zu­jąc go nagra­niem rosyj­skie­go czoł­gu ostrze­li­wu­ją­ce­go blok mieszkalny.

Według usta­wy wpro­wa­dzo­nej w mar­cu pisa­rzo­wi za prze­ka­zy­wa­nie „fał­szy­wych” infor­ma­cji o armii rosyj­skiej gro­zi od 10 do 15 lat więzienia.

Dmi­try Glu­kho­vsky prze­by­wa aktu­al­nie poza tere­nem Rosji.

źró­dło rmffm/rferl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy