Sprawdzasz tag

pisarz

Ciekawostki

10 rzeczy, które wypada wiedzieć o Remigiuszu Mrozie

Remi­giusz Mróz to pisarz, któ­ry w rekor­do­wym cza­sie pod­bił ser­ca setek tysię­cy pol­skich czy­tel­ni­ków. Ma zarów­no odda­nych fanów, jak i zade­kla­ro­wa­nych hej­te­rów, lecz nie­za­leż­nie od tego, do któ­rej gru­py się zali­czasz, powi­nie­neś wie­dzieć kil­ka rze­czy o tym pisa­rzu, jeśli chcesz ucho­dzić za jego znaw­cę.

Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Sądowe przepychanki o spuściznę Johna Steinbecka

Pisarz pisze książ­ki. Jeśli zawie­je odpo­wied­ni wiatr, część z tych ksią­żek osią­ga mię­dzy­na­ro­do­we suk­ce­sy, a co za tym idzie ich autor się boga­ci. Póź­niej, jeśli ma jesz­cze wię­cej szczę­ścia, jed­na lub dru­ga wytwór­nia posta­no­wi stwo­rzyć film na pod­sta­wie jego best­sel­le­rów. For­tu­na rośnie. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Fikcja literacka czy prawdziwa zbrodnia?

Listo­pad, 1995 rok. Do hoste­lu w Huzhou we wschod­nich Chi­nach wcho­dzi dwóch męż­czyzn. Roz­po­czy­na się napad. W rabun­ku prze­szka­dza im jeden z gości. Ginie w wyni­ku pobi­cia. Zło­dzie­je sta­ją się mor­der­ca­mi. By zatrzeć śla­dy zabi­ja­ją jesz­cze parę pro­wa­dzą­cą przy­by­tek i ich trzy­na­sto­let­nie­go wnu­ka. Spra­wa zosta­je umo­rzo­na przez brak tro­pów łączą­cych spraw­ców z ofia­ra­mi. Apa­rat poli­cyj­ny oka­zu­je się bez­sil­ny. Czy­taj dalej

-->