Aktualności

Lee Child odebrał z rąk księcia Karola Order Imperium Brytyjskiego

Order Impe­rium Bry­tyj­skie­go jest jed­nym z naj­bar­dziej pro­mi­nent­nych wyróż­nień nada­wa­nych przez koro­nę bry­tyj­ską. Przy­zna­wa­ny jest dwóch kate­go­riach: woj­sko­wej i cywil­nej. W tej dru­giej moż­na go otrzy­mać za wyróż­nia­ją­ce dzia­ła­nia w róż­nych dzie­dzi­nach życia publicz­ne­go. Meda­lem odzna­cza­ni byli spor­tow­cy, akto­rzy, muzy­cy, tak­że pisa­rze. Przy­kła­do­wo w 1988 kawa­le­rem Orde­ru Impe­rium Bry­tyj­skie­go za zasłu­gi dla lite­ra­tu­ry został Ter­ry Pratchett.

W czerw­cu zeszłe­go roku w poczet zasłu­żo­nych wpi­sa­ny przez kró­lo­wą Elż­bie­tę II został nie­ja­ki James Dover Grant, czy­li nie kto inny, jak posłu­gu­ją­cy się lite­rac­kim pseu­do­ni­mem Lee Child autor serii powie­ści sen­sa­cyj­nych z Jac­kiem Reache­rem w roli głów­nej. Bry­tyj­ski pisarz swo­ją twór­czo­ścią zasłu­żył sobie na tytuł koman­do­ra Orde­ru Impe­rium Bry­tyj­skie­go. Jest to trze­cia kla­sa wyróż­nie­nia, wyżej są już tyl­ko dwie rycerskie!

Mimo że wyróż­nie­nie zosta­ło Lee Chil­do­wi przy­zna­ne w poło­wie zeszłe­go roku, to dopie­ro wczo­raj ode­brał medal z rąk księ­cia Karola.

Lee Child zaczął pisać po tym jak stra­cił pra­cę w wie­ku 40 lat. Nie przy­pusz­czał wte­dy, że nie­mal ćwierć wie­ku póź­niej będzie miał na kon­cie już dwa­dzie­ścia czte­ry powie­ści opo­wia­da­ją­ce o przy­go­dach byłe­go woj­sko­we­go Jac­ka Reache­ra, a on sam będzie auto­rem świę­cą­cym mię­dzy­na­ro­do­wy sukces.

Ostat­nio Lee Child ogło­sił, że powo­li zbli­ża się czas przej­ścia na eme­ry­tu­rę. Seria ksią­żek o Jac­ku Reache­rze będzie jed­nak nadal kon­ty­nu­owa­na. Zająć ma się tym brat Lee Childa.

Uwiel­biam moich czy­tel­ni­ków i wiem, że chcie­li­by jesz­cze wie­lu histo­rii o Reache­rze. Chciał­bym im to obie­cać, ale, reali­stycz­nie rzecz ujmu­jąc, sta­rze­ję się i wkrót­ce nie będę w sta­nie tego speł­nić. Może napi­sał­bym jesz­cze kil­ka ksią­żek, ale nie za wie­le. Dla­te­go zde­cy­do­wa­łem się prze­ka­zać pałecz­kę komuś, kto tej obiet­ni­cy dotrzy­ma. Wybra­łem naj­więk­sze­go twar­dzie­la spo­śród pisa­rzy – moje­go bra­ta, Andrew Gran­ta. Dzie­li­my to samo DNA, pocho­dzi­my z tego same­go miej­sca, w ten sam spo­sób dora­sta­li­śmy. On jest mną sprzed pięt­na­stu lat, peł­nym ener­gii i pomy­słów, poin­for­mo­wał Lee Child.

Zanim jed­nak Jack Reacher zosta­nie prze­ka­za­ny cał­ko­wi­cie pod kon­tro­lę Andrew Gran­ta, wyda­nych zosta­nie kil­ka powie­ści napi­sa­nych wspól­nie przez obu autorów.

źró­dło dailymail

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło zdję­cia wikipedia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy