Aktualności

Hiszpański egzorcysta porzucił kościół dla autorki książek erotycznych

Nie jest niczym nie­zwy­kłym, że cza­sa­mi czło­wiek tra­ci wia­rę. Zda­rza się to rów­nież księ­żom czy zakon­ni­com. Nie tyl­ko utra­ta wia­ry może odda­lić od posłu­gi kościel­nej. Nie­kie­dy wystar­czy szczyp­ta miło­ści, co jak się oka­zu­je jest już bar­dziej kon­tro­wer­syj­ne. O przy­pad­ku hisz­pań­skie­go egzor­cy­sty, któ­ry zako­chał się w autor­ce powie­ści ero­tycz­nych i dla niej zawie­sił na koł­ku sutan­nę mówi teraz cały świat.

Xavier Novell został mia­no­wa­ny bisku­pem w wie­ku 41 lat. Przez cały czas swo­jej posłu­gi dał się poznać jako tra­dy­cjo­na­li­stycz­ny kon­ser­wa­ty­sta, prze­ciw­nik homo­sek­su­ali­zmu i abor­cji, dla któ­re­go seks powi­nien słu­żyć jedy­nie prokreacji.

A jed­nak, kie­dy poznał Silvię Cabal­lol, psy­cho­log, eks­pert­kę do spraw sata­ni­zmu i autor­kę powie­ści ero­tycz­nych, stra­cił dla kobie­ty gło­wę. Za spra­wą roz­go­rza­łe­go uczu­cia Xavier Novell porzu­cił kościół. Otwar­cie mówi, że się zako­chał i chce wła­ści­wie zadbać o rela­cję z partnerką.

Nie powin­no być w tym nic zdroż­ne­go. Ot, męż­czy­zna, któ­ry poświę­cił się służ­bie bogu, w koń­cu odna­lazł kobie­tę swo­je­go życia i posta­no­wił cał­ko­wi­cie się jej oddać. Ludz­ką rze­czą jest prze­cież kochać. Kościół jed­nak podej­rze­wa, że w całej spra­wie plu­ga­we pal­ce macza­ły siły nieczyste.

Xavier Novell od 2015 roku był egzor­cy­stą. Według duchow­nych wal­ka w pierw­szej linii na fron­cie prze­ciw­ko demo­nom wysta­wia­ła go cały czas na wiel­kie nie­bez­pie­czeń­stwo. Zwłasz­cza egzor­cy­zmy prze­pro­wa­dza­ne w chwi­li sła­bo­ści lub wąt­pli­wo­ści mogły stwo­rzyć nie­cne­mu byto­wi szan­sę na opę­ta­nie Xavie­ra Novel­la. Bli­scy współ­pra­cow­ni­cy bisku­pa prze­ko­nu­ją, że wła­śnie do takiej sytu­acji musia­ło dojść.

Dość iro­nicz­ne jest, że egzor­cy­sta poznał Silvię Cabal­lol pod­czas stu­diów demonologicznych.

źró­dło pap

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy