Aktualności

12 bestsellerów za darmo wszędzie!

Akcja Czy­taj PL przy­pa­dła Wam do gustu tak bar­dzo, że twór­cy posta­no­wi­li roz­sze­rzyć jej zasięg. O szcze­gó­łach infor­mu­ją w tek­ście, któ­ry przy­ta­czam poni­żej. Oczy­wi­ście zachę­cam do bra­nia udzia­łu i roz­po­wszech­nia­nia informacji.

16 miast i ponad 600 pla­ka­tów z koda­mi QR umoż­li­wia­ją­cy­mi dostęp do 12 e‑bestsellerów w cało­ści i za dar­mo oka­za­ło się nie­wy­star­cza­ją­ce. Gigan­tycz­ne zain­te­re­so­wa­nie oraz proś­by inter­nau­tów spra­wi­ły, że od dziś orga­ni­za­to­rzy akcji Czy­taj PL umoż­li­wia­ją dostęp do niej na całym świe­cie. Wystar­czy tyl­ko zło­żyć… szcze­gól­ną obiet­ni­cę. My ją zło­ży­li­śmy i wła­śnie ją wypełniamy 🙂

Czy­taj PL jest naj­więk­szą tego typu kam­pa­nią pro­mu­ją­cą czy­tel­nic­two. Od 2 listo­pa­da pla­ka­ty z okład­ka­mi 12 best­sel­le­rów i kodem QR, któ­ry umoż­li­wia ich bez­płat­ne wypo­ży­cze­nie na 30 dni, zna­la­zły się na uli­cach 16 miast Pol­ski. Orga­ni­za­to­rzy akcji posta­no­wi­li odpo­wie­dzieć na gło­sy inter­nau­tów i umoż­li­wi­li akcji dotar­cie do mniej­szych miej­sco­wo­ści, a tak­że… poza gra­ni­ce kra­ju. W tym roku apli­ka­cja po raz pierw­szy pozwa­la na dzie­le­nie się dar­mo­wy­mi e‑bookami i audio­bo­oka­mi ze zna­jo­my­mi.  Od 9 listo­pa­da ze stro­ny www.czytajPL.pl moż­na tak­że pobrać pla­kat akcji, wydru­ko­wać go i powie­sić w zaprzy­jaź­nio­nym skle­pie, domu kul­tu­ry czy kawiar­ni. Pobra­nie gra­fik i pla­ka­tów jest rów­no­znacz­ne ze zło­że­niem obiet­ni­cy roz­po­wszech­nie­nia ich i zara­ża­nia czy­ta­niem innych. Oso­by, któ­re zde­cy­du­ją się pro­mo­wać czy­ta­nie w ramach akcji, mogą wziąć udział w kon­kur­sie, w któ­rym do wygra­nia są: pod­świe­tla­ny czyt­nik e‑booków Kin­dle Paper­whi­te 2, góra sło­dy­czy Wawel, bony na zaku­py w księ­gar­ni Woblink oraz kody raba­to­we na e‑booki gwa­ran­to­wa­ne dla wszyst­kich uczest­ni­ków. Wska­za­ne przez nich loka­li­za­cje zosta­ną dołą­czo­ne do mapy Czy­taj PL.

Pla­ka­ty moż­na pobrać tu: http://czytajpl.pl/obietnica.html

Aby sko­rzy­stać z dar­mo­wych ksią­żek nale­ży ze skle­pu App Sto­re lub Google Play pobrać apli­ka­cję Woblink i przejść do zakład­ki Czy­taj PL. Następ­nie nale­ży zeska­no­wać ten kod:

obiecalem2

W ten spo­sób jako pierw­si wypeł­ni­li­śmy obiet­ni­cę, a Wy macie dar­mo­wy i legal­ny dostęp do best­sel­le­rów w wer­sji e‑bookowej i audio­bo­oko­wej. Zgod­nie z proś­ba orga­ni­za­to­rów, zachę­ca­my Was tak­że do publi­ko­wa­nia QR-kodów na swo­ich pro­fi­lach, stro­nach, w gru­pach dys­ku­syj­nych, a tak­że do dru­ko­wa­nia pla­ka­tów i roz­wie­sza­nia w swo­ich miej­sco­wo­ściach (tym bar­dziej, że ta ostat­nia czyn­ność umoż­li­wia wzię­cie udzia­łu w konkursie).

Kolek­cję Czy­taj PL two­rzy 12 ksią­żek, któ­re dobra­no tak, by każ­dy, nie­za­leż­nie od lite­rac­kie­go gustu, zna­lazł coś dla sie­bie. Wszyst­kie tytu­ły są best­sel­le­ra­mi, a ich łącz­ny nakład prze­kra­cza 10 milio­nów egzem­pla­rzy. Są wśród nich pozy­cje zali­cza­ne do kla­sy­ki swo­ich gatun­ków, jak „Inne pie­śni” Jac­ka Duka­ja czy „Lśnie­nie” Ste­phe­na Kin­ga, jak i nowe tytu­ły, jak „Tra­wers” napi­sa­ny przez Remi­giu­sza Mro­za, okre­śla­ne­go mia­nem naj­go­ręt­sze­go nazwi­ska pol­skie­go kry­mi­na­łu, „Co nas nie zabi­je” Davi­da Lager­crant­za, następ­cy Stie­ga Lars­so­na, czy „Czer­wo­ny kapi­tan” Domi­ni­ka Dana, na pod­sta­wie któ­re­go nakrę­co­no film z Macie­jem Stuh­rem w roli głów­nej. Na pół­ce wir­tu­al­nej wypo­ży­czal­ni zna­la­zła się tak­że bio­gra­fia naj­więk­sze­go wizjo­ne­ra XXI wie­ku Elo­na Muska i książ­ki dla poszu­ki­wa­czy cie­ka­wo­stek nauko­wych – „W rze­czy samej” Mar­ka Mio­dow­ni­ka, oraz dla miło­śni­ków języ­ka pol­skie­go i Pau­li­ny Miku­ły. Pulę dwu­na­stu tytu­łów zamy­ka­ją „Zło­dziej­ska magia”, czy­li pierw­sza część popu­lar­nej try­lo­gii fan­ta­sy „Pra­wo mil­le­nium” Tru­di Cana­van, kul­to­wy „Kaj­ko i Kokosz. Szko­ła lata­nia”, popu­lar­na na całym świe­cie opo­wieść dla mło­dzie­ży o magicz­nym krze­śle stwo­rzo­na przez Andrze­ja Malesz­kę oraz „Ósme życie” gru­ziń­skiej pisar­ki Nino Haratischwili.

Czy­taj PL trwa od 2 do 30 listo­pa­da. Loka­li­za­tor dar­mo­wych wypo­ży­czal­ni e‑booków moż­na zna­leźć na stro­nie www.czytajPL.pl

a4kolor

Orga­ni­za­to­rzy: Kra­kow­skie Biu­ro Festi­wa­lo­we jako ope­ra­tor pro­gra­mu Kra­ków Mia­sto Lite­ra­tu­ry UNESCO oraz plat­for­ma Woblink.com

Wydaw­cy: Audio­te­ka, Filia, Gale­ria Książ­ki, Karak­ter, Media Rodzi­na, Pró­szyń­ski i S‑ka, Sound Tro­pez, Świat Książ­ki, Wydaw­nic­two Lite­rac­kie, Wydaw­nic­two Otwar­te, Znak, Czar­na Owca

Mia­sta part­ner­skie: Czę­sto­cho­wa, Gdańsk, Kato­wi­ce, Poznań, Toruń, Wrocław

Pozo­sta­łe mia­sta bio­rą­ce udział w akcji: War­sza­wa, Łódź, Biel­sko-Bia­ła, Byd­goszcz, Bia­ły­stok, Lublin, Rze­szów, Sosno­wiec, Szczecin

Part­ne­rzy: Insty­tut Książki

Patro­nat medial­ny: Niestatystyczny.pl, Lubi­my Czy­tać, Kawerna.pl

Dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go w ramach Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czytelnictwa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy