Aktualności Ekranizacje

Warner Bros. Pictures prezentuje zwiastun kontynuacji Lśnienia

We wrze­śniu do kin tra­fi dru­gi roz­dział opo­wie­ści o zma­ga­niach doro­słych już człon­ków Klu­bu fra­je­rów z prze­ra­ża­ją­cym Pen­ny­wi­sem. Nie będzie to jed­nak jedy­na ekra­ni­za­cja twór­czo­ści Ste­phe­na Kin­ga, któ­rą zoba­czy­my tej jesie­ni na dużych ekra­nach. Wytwór­nia War­ner Bros. Pic­tu­res zapre­zen­to­wa­ła pierw­szy ofi­cjal­ny zwia­stun fil­mu Dok­tor Sen opar­te­go o powieść kró­la hor­ro­ru o tym samym tytu­le, kon­ty­nu­ują­cą histo­rię z Lśnienia.

Dan­ny Tor­ran­ce po czter­dzie­stu latach od tra­gicz­nych wyda­rzeń w hote­lu Pano­ra­ma może powie­dzieć, że uda­ło mu się zaznać względ­ne­go spo­ko­ju. Kie­dy jed­nak spo­ty­ka na swo­jej dro­dze nasto­let­nią Abrę, któ­rej nie­zwy­kły dar tak bar­dzo przy­po­mi­na jego lśnie­nie, kosz­mar dzie­ciń­stwa powra­ca. Dan­ny będzie musiał sprzy­mie­rzyć się z dziew­czyn­ką, żeby ura­to­wać ją i jej podob­nych przed mrocz­ny­mi zaku­sa­mi tajem­ni­czej sek­ty żywią­cej się lśnie­niem nie­win­nych w poszu­ki­wa­niu nieśmiertelności.

W zapre­zen­to­wa­nym zwia­stu­nie ude­rza spo­ra licz­ba nawią­zań do Lśnie­nia Stan­leya Kubric­ka z 1980 – odtwo­rzo­na zosta­ła na przy­kład kul­to­wa sce­na z mło­dym Dan­nym jadą­cym przez kory­ta­rze hote­lu Pano­ra­ma na swo­im trój­ko­ło­wym rower­ku. Zobacz­cie sami!

Sce­na­riusz na pod­sta­wie powie­ści Ste­phe­na Kin­ga napi­sał Mike Fla­na­gan. Peł­ni on rów­nież rolę reży­se­ra. W rolę Danny’ego Torrance’a wcie­la się Ewan McGre­gor, a part­ne­ru­je mu debiu­tu­ją­ca Kyliegh Cur­ran jako Abra. Poza tą dwoj­ką w fil­mie wystą­pią mię­dzy inny­mi: Rebec­ca Fer­gu­son, Carl Lum­bly, Zahn McC­lar­non, Emi­ly Alyn Lind, Bru­ce Gre­en­wo­od, Joce­lin Dona­hue, Alex Essoe i Cliff Curtis.

Ame­ry­kań­ska pre­mie­ra zosta­ła wyzna­czo­na na 8 listo­pa­da. Nie jest jesz­cze na sto pro­cent pew­ne, kie­dy film będzie wyświe­tla­ny w Pol­sce – nad­wi­ślań­ska wer­sja zwia­stu­na poda­je tyl­ko rok, na szczę­ście bieżący.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy