Aktualności

Iga Świątek zaprasza do wspólnego czytania

Jed­na z naj­bar­dziej zna­nych teni­si­stek świa­ta, zwy­cięż­czy­ni jede­na­stu tur­nie­jów Women’s Ten­nis Asso­cia­tion, a od kwiet­nia 2022 lider­ka ran­kin­gu tej orga­ni­za­cji, po roku peł­nym suk­ce­sów pod­ję­ła wyzwa­nie czy­tel­ni­cze na rok 2023 i zapro­si­ła do czyn­ne­go uczest­ni­cze­nia w nim.

Iga Świą­tek jako pierw­sza Polka w histo­rii zosta­ła lider­ką ran­kin­gu Women’s Ten­nis Asso­cia­tion (WTA), czy­li naj­więk­szej orga­ni­za­cji kobie­ce­go teni­sa. Na pierw­szym miej­scu zna­la­zła się 4 kwiet­nia 2022 roku i utrzy­mu­je tę pozy­cję do tej pory. W 2022 roku wygra­ła w aż ośmiu z sie­dem­na­stu tur­nie­jów, w któ­rych wystar­to­wa­ła, w tym w sze­ściu wiel­kosz­le­mo­wych. Usta­no­wi­ła też rekord XXI wie­ku w kobie­cym teni­sie, wygry­wa­jąc 37 spo­tkań pod rząd. Łącz­nie wygra­ła 67 meczów, a suma jej nagród tur­nie­jo­wych wynio­sła nie­mal 9,9 mln dolarów.

Moż­na by pomy­śleć, że Iga Świą­tek nie ma cza­su na nic poza karie­rą spor­to­wą, a jed­nak na 2023 posta­wi­ła przed sobą cel… prze­czy­ta­nia przy­naj­mniej 12 ksią­żek. Oto szcze­gó­ły wyzwa­nia #czy­tam­zI­GA i #IGA­czy­ta (a w wer­sji mię­dzy­na­ro­do­wej: #IGA­re­ads oraz #readwithIGA2023)

W poprzed­nim roku prze­czy­ta­łam 20 ksią­żek. Mogło­by być ich wię­cej, ale sami wie­cie… Lubię bar­dzo gru­be książ­ki jak „Prze­mi­nę­ło z wia­trem”, a poza tym jestem… tro­chę zaję­ta na co dzień – sko­men­to­wa­ła, doda­jąc emo­ti­kon­kę pusz­cza­nia oczka. – Chcę moty­wo­wać samą sie­bie do tego, żeby czy­tać jak naj­wię­cej, bo czy­ta­nie pozwa­la mi utrzy­my­wać rów­no­wa­gę mię­dzy moim życiem a pra­cą. Chcę też dzie­lić się z Wami tą pasją i zachę­cać do tego, żeby czy­tać wię­cej. Dla­te­go zde­cy­do­wa­łam się stwo­rzyć to wyzwa­nie na 2023 rok, kie­dy chcę prze­czy­tać 12 ksią­żek lub wię­cej. Dołą­cza­cie? To tyl­ko jed­na książ­ka na mie­siąc. Może­cie liczyć na róż­ne nie­spo­dzian­ki (na ile pozwo­li mi czas), np. moje krót­kie recen­zje prze­czy­ta­nych ksią­żek oraz róż­ne kon­kur­sy z nagro­da­mi, któ­re i Was mają zmo­ty­wo­wać do czy­ta­nia wię­cej. Stay tuned!

Anna Tess Gołę­biow­ska
Zdję­cie głów­ne: Iga Świą­tek, fot. Peter Men­zel, CC BY-SA 2.0 (zdję­cie zosta­ło wykadrowane)

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy