Sprawdzasz tag

Iga Świątek

Aktualności

Iga Świątek zaprasza do wspólnego czytania

Jed­na z naj­bar­dziej zna­nych teni­si­stek świa­ta, zwy­cięż­czy­ni jede­na­stu tur­nie­jów Women’s Ten­nis Asso­cia­tion, a od kwiet­nia 2022 lider­ka ran­kin­gu tej orga­ni­za­cji, po roku peł­nym suk­ce­sów pod­ję­ła wyzwa­nie czy­tel­ni­cze na rok 2023 i zapro­si­ła do czyn­ne­go uczest­ni­cze­nia w nim. Czy­taj dalej

-->