Aktualności

Empik podsumowuje rok z pandemią

Minął już rok odkąd ludzie na całym świe­cie wal­czą z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa. Przez ten czas wie­le firm z róż­nych sek­to­rów pol­skiej gospo­dar­ki ban­kru­to­wa­ło, ogła­sza­ło upa­dłość. Docie­ra­ły do nas i wciąż docie­ra­ją nie­po­ko­ją­ce wie­ści o kolej­nych zamknię­tych księ­gar­niach, któ­re nie mogły sobie pora­dzić w trud­nym cza­sie. Empik z kolei ma się wciąż dobrze, a nawet lepiej niż w okre­sie poprze­dza­ją­cym pan­de­mię. Co wię­cej, spół­ka zauwa­ża pozy­tyw­ny wpływ wciąż utrzy­mu­ją­cej się kry­zy­so­wej sytu­acji na czy­tel­nic­two w kraju.

Empik pochwa­lił się wyni­ka­mi sprze­da­żo­wy­mi ze swo­je­go skle­pu inter­ne­to­we­go za okres od mar­ca 2020 do koń­ca lute­go 2021. W cią­gu tych dwu­na­stu mie­się­cy zano­to­wa­na zosta­ła o 68% wyż­sza licz­ba sprze­da­nych egzem­pla­rzy niż w ana­lo­gicz­nym okre­sie rok wcze­śniej. We wszyst­kich kana­łach spół­ki sprze­daż ksią­żek wynio­sła impo­nu­ją­cy wynik ponad 21 milio­nów egzemplarzy.

O dyna­micz­nym roz­wo­ju ryn­ku książ­ki w inter­ne­cie świad­czy nie tyl­ko licz­ba sprze­da­nych egzem­pla­rzy, ale też wyraź­ny przy­rost gro­na kupu­ją­cych: w kana­le onli­ne co dru­gi klient był nowym użyt­kow­ni­kiem. Łącz­nie w cza­sie 12 mie­się­cy pan­de­mii po książ­ki w Empi­ku się­gnę­ło pra­wie 3,5 milio­na osób, doda­je Michał Toma­niak, Dyrek­tor Dzia­łu Książ­ka w Empi­ku.

Naj­więk­szą sprze­daż zano­to­wa­ły książ­ki z seg­men­tu lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej, w czym Empik upa­tru­je nadziei na zwięk­sze­nie się pozio­mu czy­tel­nic­twa w naj­bliż­szych cza­sach. Dużą popu­lar­no­ścią cie­szą się poza tym oczy­wi­ście kry­mi­na­ły i thril­le­ry, a tak­że lite­ra­tu­ra oby­cza­jo­wa i faktograficzna.

Zauwa­żal­ne jest rów­nież zwięk­sze­nie zain­te­re­so­wa­nia książ­ka­mi cyfro­wy­mi, rów­nież tymi w wer­sji audio. Po prze­śle­dze­niu sta­ty­styk z plat­for­my Empik Go, spół­ka poda­ła, że od mar­ca 2020 do lute­go 2021 jej użyt­kow­ni­cy prze­czy­ta­li ponad 1,7 milio­na e‑booków i wysłu­cha­li pra­wie 4 milio­ny audio­bo­oków oraz podcastów.

źró­dło empik

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy