Aktualności

Znamy nominacje do Bestsellerów Empiku!

Sie­ci Empik oraz empik.com co roku doko­nu­ją pod­li­cze­nia zaku­pów w kate­go­riach lite­ra­tu­ry, płyt, fil­mów i gier kom­pu­te­ro­wych, by następ­nie ogło­sić, któ­re tytu­ły wyda­ne w 2016 roku cie­szy­ły się naj­więk­szą popu­lar­no­ścią. Nazwi­ska, któ­re pre­zen­tu­ję niżej, powsta­ły dzię­ki wybo­rom aż 33 milio­nów osób!

Jede­na­ście osób, do któ­rych tra­fią sta­tu­et­ki Best­sel­le­rów Empi­ku za rok 2016 pozna­my 7 lute­go w cza­sie gali trans­mi­to­wa­nej w TVN-ie. Galę popro­wa­dzi Mar­cin Pro­kop. Wyróż­nio­ne zosta­nie tak­że Wyda­rze­nie Roku. “Ten rok był wyjąt­ko­wy. Jak zawsze wita­li­śmy wscho­dzą­ce gwiaz­dy, ale też czę­sto wzru­sza­li­śmy się przy ostat­nich utwo­rach wiel­kich twór­ców. Na pol­skiej sce­nie obser­wo­wa­li­śmy bez­pre­ce­den­so­we zja­wi­ska, pięć z nich wyróż­ni­li­śmy w nomi­na­cjach do Wyda­rze­nia Roku 2016”, oświad­cza pre­zes Empi­ku, Ewa Szmidt-Belcarz.

Co cie­ka­we, są nazwi­ska, któ­re na liście nomi­no­wa­nych poja­wia­ją się podwój­nie: Nela Mała Repor­ter­ka, Patryk Vega, ks. Jan Kacz­kow­ski oraz J.K. Row­ling (pod wła­snym nazwi­skiem oraz pod pseudonimem).

Poni­żej pre­zen­tu­ję peł­ną listę nomi­na­cji wraz z podzia­łem na kate­go­rie książkowe:

Lite­ra­tu­ra polska:

Brud” – Piotr C.; Wydaw­nic­two Novae Res

Konan Desty­la­tor” – Andrzej Pili­piuk; Wydaw­nic­two Fabry­ka Słów

Król” – Szcze­pan Twar­doch; Wydaw­nic­two Literackie

Lam­pio­ny” – Kata­rzy­na Bon­da; Wydaw­nic­two Muza

Prze­zna­cze­ni” – Kata­rzy­na Gro­cho­la; Wydaw­nic­two Literackie

Lite­ra­tu­ra zagraniczna:

Kie­dy odsze­dłeś” – Jojo Moy­es; Wydaw­nic­two Znak Literanova

Małe życie” – Hanya Yana­gi­ha­ra; Wydaw­nic­two W.A.B.

Nie­zna­jo­my” – Har­lan Coben; Wydaw­nic­two Albatros

Spójrz na mnie” – Nicho­las Sparks; Wydaw­nic­two Albatros

Żni­wa zła” – Robert Gal­bra­ith; Wydaw­nic­two Dolnośląskie

Lite­ra­tu­ra faktu:

Dasz radę. Ostat­nia roz­mo­wa” – ks. Jan Kacz­kow­ski, Joan­na Pod­sa­dec­ka; Wydaw­nic­two WAM

Grunt pod noga­mi” – ks. Jan Kacz­kow­ski; Wydaw­nic­two WAM

Nie­na­chal­na z uro­dy” – Maria Czu­ba­szek; Wydaw­nic­two Pró­szyń­ski Media

Sekret­ne życie drzew” – Peter Wohl­le­ben; Wydaw­nic­two Otwarte

Służ­by spe­cjal­ne. Podwój­na przy­kryw­ka” – Patryk Vega; Wydaw­nic­two Otwarte

Lite­ra­tu­ra dla dzieci:

Boha­te­ro­wie Magicz­ne­go Drze­wa. Porwa­nie” – Andrzej Malesz­ka; Wydaw­nic­two Znak Emotikon

Dzien­nik Cwa­niacz­ka. Sta­ra bie­da” – Jeff Kin­ney; Wydaw­nic­two Nasza Księgarnia

Lewy. Chło­pak, któ­ry zachwy­cił świat” - Yvet­te Żół­tow­ska-Dar­ska; Bur­da Publi­shing Polska

Nela na kole pod­bie­gu­no­wym” – Nela Mała Repor­ter­ka; Bur­da NG Polska

Śla­da­mi Neli przez dżun­glę, morza i oce­any” – Nela Mała Repor­ter­ka; Bur­da NG Polska

Lite­ra­tu­ra dla młodzieży:

Har­ry Pot­ter i prze­klę­te dziec­ko” – Jack Thor­ne; Wydaw­nic­two Media Rodzina

Koro­na” – Kie­ra Cass; Wydaw­nic­two Jaguar

Nie­bez­piecz­ne kłam­stwa” – Bec­ca Fitz­pa­trick; Wydaw­nic­two Otwarte

Ukry­ta wyrocz­nia” – Rick Rior­dan; Wydaw­nic­two Gale­ria Książki

Życie i śmierć” – Ste­phe­nie Mey­er; Wydaw­nic­two Dolnośląskie

WYDARZENIE ROKU

Cla­shes” Moni­ki Brodki

film „Ostat­nia rodzina”

Har­ry Pot­ter i prze­klę­te dziec­ko” – powrót potteromanii

serial „Bel­fer”

Tri­stan i Izol­da” Tre­liń­skie­go w Metro­po­li­tan Ope­ra w Nowym Jorku

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy