Aktualności

Została otwarta pierwsza warszawska biblioteka w centrum handlowym

Czyż nie było­by wspa­nia­łą opcją móc poży­czyć książ­kę w tym samym cen­trum han­dlo­wym , w któ­rym odha­czy­ło się już wszyst­kie pozy­cje na liście zaku­po­wej albo roz­ko­szo­wać się lek­tu­rą w czy­tel­ni, pod­czas gdy bli­ska nam oso­ba usku­tecz­nia mara­ton po skle­pach? Otóż w war­szaw­skim Bemo­wie od nie­daw­na jest to moż­li­we. W tam­tej­szej gale­rii otwo­rzy­ła się biblioteka.

Spo­ty­kal­nia to pierw­sza biblio­te­ka w War­sza­wie zlo­ka­li­zo­wa­na w cen­trum han­dlo­wym. Pla­ców­ka ma peł­nić funk­cję filii Biblio­te­ki Publicz­nej Bemo­wo, jak i Miej­sca Aktyw­no­ści Lokal­nej, czy­li poza poży­cze­niem ksią­żek czy sko­rzy­sta­nia z czy­tel­ni odwie­dza­ją­cy będą mogli wziąć udział w licz­nych wyda­rze­niach kulturalnych.

Jeste­śmy miej­scem, któ­re chce wspie­rać oddol­ne ini­cja­ty­wy spo­łecz­ne, dla­te­go bez­płat­nie udo­stęp­nia­my prze­strzeń do ich reali­za­cji. Chce­my stać się prze­strze­nią spo­tkań lokal­nych i zacie­śniać wię­zi. Przyjdź do nas na her­ba­tę, poczy­tać, popra­co­wać , pobyć, zapra­sza Spotykalnia.

Dzia­ła­ją­ca od 14 czerw­ca biblio­te­ka ofe­ru­je dostęp do 2200 pozy­cji: bele­try­sty­ki, prze­wod­ni­ków, map, lite­ra­tu­ry popu­lar­no­nau­ko­wej dla doro­słych i mło­dzie­ży. Na chwi­lę obec­ną rega­ły nawet w poło­wie nie są wypeł­nio­ne książ­ka­mi, ale Spo­ty­kal­nia uspo­ka­ja, że zbio­ry będą suk­ce­syw­nie uzupełniane.

Spo­ty­kal­nia ope­ru­je na pierw­szym pię­trze Gale­rii Bemo­wo przy uli­cy Powstań­ców Ślą­skich 126 w Warszawie.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło: sbp.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy