Aktualności Ekranizacje

Serialowa adaptacja Rysy Igora Brejdyganta w IPLI

W wyda­nej w 2018 Rysie Igor Brej­dy­gant wpro­wa­dził postać komi­sarz Moni­ki Brzo­zow­skiej. Rok póź­niej uka­za­ła się kon­ty­nu­acja, zaty­tu­ło­wa­na Układ. Obie powie­ści kry­mi­nal­ne zosta­ły bar­dzo cie­pło przy­ję­te przez czy­tel­ni­ków. Nie dzi­wi więc, że szyb­ko poja­wi­li się chęt­ni zekra­ni­zo­wać serię. Wypro­du­ko­wa­ny na zle­ce­nie Sony Pic­tu­res Tele­vi­sion we współ­pra­cy z Gru­pą Pol­sat serial Rysa jest już goto­wy do oglądania.

Rysa jest adap­ta­cją pierw­szej powie­ści z cyklu kry­mi­nal­ne­go Igo­ra Brej­dy­gan­ta opo­wia­da­ją­ce­go o pery­pe­tiach komi­sarz Moni­ki Brzo­zow­skiej. Kie­dy w War­sza­wie ginie bez­dom­ny alko­ho­lik, do spra­wy przy­dzie­lo­na zosta­je wła­śnie ona. Od same­go począt­ku poli­cjant­ka prze­czu­wa, że cho­dzi tu o coś wię­cej niż o pora­chun­ki klo­szar­dów. Wkrót­ce poja­wia­ją się kolej­ne, bar­dzo podob­ne mor­der­stwa, a spra­wa zaczy­na coraz bar­dziej wią­zać się z prze­szło­ścią głów­nej bohaterki.

Rysa to zaj­mu­ją­ce połą­cze­nie kry­mi­na­łu z thril­le­rem psy­cho­lo­gicz­nym, w któ­rym naj­więk­szą zagad­ką oka­zu­ją się zepchnię­te do pod­świa­do­mo­ści bole­sne doświad­cze­nia. To tak­że prze­ko­nu­ją­co opo­wie­dzia­na przez męż­czy­znę opo­wieść o kobie­cie, któ­ra z całych sił sta­ra się odna­leźć w patriar­chal­nym poli­cyj­nym świe­cie, wygrać z drę­czą­cy­mi ją lęka­mi i oca­lić samą sie­bie, opi­su­je pierw­szy tom serii wydawca.

Ośmio­od­cin­ko­wą adap­ta­cję Rysy wyre­ży­se­ro­wa­li Maciej Migas i Łukasz Kośmic­ki. Za sce­na­riusz odpo­wie­dzial­ny jest autor serii, Igor Brej­dy­gant, w pra­cy poma­gał mu Bar­tosz Janiszewski.

W Moni­kę Brzo­zow­ską wcie­la się Julia Kijow­ska; jej part­ne­ra życio­we­go, sze­fa agen­cji rekla­mo­wej gra Maciej Zako­ściel­ny. W seria­lu wystę­pu­ją rów­nież mię­dzy inny­mi: Dawid Ogrod­nik, Zbi­gniew Zama­chow­ski, Janusz Cha­bior i Kin­ga Preis.

Serial dostęp­ny jest dla abo­nen­tów ser­wi­su IPLA. To wła­śnie tam 15 stycz­nia pre­mie­ro­wo poja­wi­ły się wszyst­kie odcin­ki. Rysę będzie moż­na rów­nież oglą­dać w ser­wi­sie Cyfro­wy Pol­sat GO.

Por­tal „Wir­tu­al­ne Media” podał rów­nież do wia­do­mo­ści, że w grud­niu roz­po­czę­ły się zdję­cia do ekra­ni­za­cji Układu.

źró­dło wir­tu­al­ne media

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy