Aktualności Ekranizacje

Biograficzny film o Zbigniewie Herbercie zadebiutował na festiwalu Millennium Docs Against Gravity

Twór­czość Zbi­gnie­wa Her­ber­ta, słyn­ne­go pol­skie­go poety, ese­isty i dra­ma­tur­ga, doce­nia­na jest rów­nież poza gra­ni­ca­mi nasze­go kra­ju. Jego dzie­ła tłu­ma­czo­no na oko­ło 40 języ­ków, on sam był lau­re­atem ponad dwu­dzie­stu nagród lite­rac­kich z całe­go świa­ta, przez lata wymie­nia­no go jako jed­ne­go z pre­ten­den­tów do Lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla. Mimo że jego twór­czość zosta­ła dogłęb­nie prze­ana­li­zo­wa­na, to o Zbi­gnie­wie Her­ber­cie jako o czło­wie­ku nie­wie­le wia­do­mo. Zmie­nić ma to film opo­wia­da­ją­cy o jego życiu.

Bar­ba­rzyń­ca w ogro­dzie to film bio­gra­ficz­ny zre­ali­zo­wa­ny we współ­pra­cy z Fun­da­cją im. Zbi­gnie­wa Her­ber­ta oraz jego spad­ko­bier­ca­mi. Reży­se­rem obra­zu jest Rafa­el Lewan­dow­ski. On też napi­sał sce­na­riusz razem z Andrze­jem Fra­nasz­kiem, auto­rem bio­gra­fii poety.

Her­bert był w swo­im ojczy­stym kra­ju moral­nym prze­wod­ni­kiem, któ­re­go wier­szy uczo­no się na pamięć w cza­sach wal­ki z komu­ni­zmem. Za kry­sta­licz­nym pięk­nem pozo­sta­wio­nej poezji kry­je się mało zna­ne życie pry­wat­ne Her­ber­ta – poety i huma­ni­sty, czło­wie­ka peł­ne­go humo­ru i fine­zji, któ­ry zma­gał się z nie­pew­no­ścią, gnie­wem, bólem fizycz­nym, a nawet cho­ro­bą psy­chicz­ną, piszą o poecie twór­cy filmu.

Bar­ba­rzyń­ca w ogro­dzie mógł powstać dzię­ki współ­pra­cy z Fun­da­cją im. Zbi­gnie­wa Her­ber­ta. Siłą fil­mu mają być wypo­wie­dzi osób, któ­re zna­ły poetę, a nigdy wcze­śniej publicz­nie na jego temat się nie wypo­wia­da­ły. Twór­cy sta­ra­li się zna­leźć odpo­wiedź na pyta­nie o cenę, jaką autor Pana Cogi­to musiał ponieść za swo­ją wraż­li­wość i niezależność.

Bar­ba­rzyń­ca w ogro­dzie zade­biu­to­wał na naj­więk­szym pol­skim festi­wa­lu fil­mów doku­men­tal­nych. Mil­len­nium Docs Aga­inst Gra­vi­ty odby­wa się jed­no­cze­śnie w kil­ku mia­stach Pol­ski. Festi­wal koń­czy się 12 września.

https://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/Herbert.-Barbarzynca‑w

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy