Aktualności Ekranizacje

Mroczne materie na podstawie bestsellerowej serii fantasy Philipa Pullmana zadebiutują na HBO na początku listopada

Phi­li­po­wi Pul­l­ma­no­wi, bry­tyj­skie­mu pisa­rzo­wi i wykła­dow­cy, sła­wę przy­nio­sła seria Mrocz­ne mate­rie. Mimo że w zamy­śle auto­ra kie­ro­wa­na była do mło­dzie­ży, star­si czy­tel­ni­cy uzna­ją ją tak­że za wiel­ce satys­fak­cjo­nu­ją­cą, a to przez mno­gość tema­tów w niej poru­sza­nych z meta­fi­zy­ką, filo­zo­fią i teo­lo­gią na cze­le, jak rów­nież przez wie­le ukry­tych alu­zji i nawią­zań. Autor aktu­al­nie pra­cu­je nad dru­gą try­lo­gią osa­dzo­ną w tym samym świe­cie, któ­rej akcja osa­dzo­na jest jed­nak na dzie­sięć lat przed zna­ny­mi nam wyda­rze­nia­mi. Tym­cza­sem BBC wraz z HBO i New Line Cine­ma posta­no­wi­ło Mrocz­ne mate­rie prze­nieść na ekra­ny tele­wi­zo­rów. Zna­my już datę premiery.

To nie będzie pierw­sza pró­ba zekra­ni­zo­wa­nia try­lo­gii Phi­li­pa Pul­l­ma­na. W 2007 powstał Zło­ty kom­pas opie­ra­ją­cy się na pierw­szym tomie serii. Nie odniósł jed­nak pożą­da­ne­go suk­ce­su i stu­dio pod­ję­ło decy­zję o zamknię­ciu pro­jek­tu. Może tym razem uda nam się zoba­czyć całość histo­rii. Wszak jesz­cze przed pre­mie­rą pierw­sze­go odcin­ka, sta­cje zamó­wi­ły pro­duk­cję dru­gie­go sezonu.

Głów­ną boha­ter­ką try­lo­gii jest nie­re­for­mo­wal­na, burz­li­wa nasto­lat­ka, uro­dzo­na kłam­czu­cha Lyra Bela­cqua. W tej roli w seria­lu zoba­czy­my Daf­ne Keen zna­ną z fil­mu Logan: Wolve­ri­ne. Poza nią na ekra­nach poja­wią się Ruth Wil­son, Lin-Manu­el Miran­da, James McA­voy, Clar­ke Peters, James Cosmo, Anne-Marie Duff oraz Ariy­on Bakare.

W Wiel­kiej Bry­ta­nii pierw­szy odci­nek seria­lu wyemi­to­wa­ny zosta­nie przez BBC 3 listo­pa­da, dzień póź­niej będzie mogła go zoba­czyć resz­ta świa­ta na HBO. W Pol­sce pre­mie­ra odbę­dzie się 5 listopada.

W mię­dzy­cza­sie zachę­ca­my do obej­rze­nia zwia­stu­na, jeśli jesz­cze go nie widzieliście.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy