Aktualności Ekranizacje

Amazon wierzy, że widzowie kochają Pierścienie Władzy

Kil­ka dni temu świat obie­gła wia­do­mość, że War­ner Bros. Disco­ve­ry nakrę­ci kolej­ne fil­my w świe­cie „Wład­cy Pier­ście­ni”. Jak tę wia­do­mość przy­jął Ama­zon, któ­ry reali­zu­je serial „Pier­ście­nie Władzy”?

Pier­ście­nie Wła­dzy” oka­za­ły się hitem plat­for­my Ama­zon Pri­me Video i przy­cią­gnę­ły licz­ną publi­kę, choć w porów­na­niu z „Rodem smo­ka” (HBO) zosta­ły przy­ję­te dość chłod­no: adap­ta­cja pro­zy J.R.R. Tol­kie­na według por­ta­lu Rot­ten Toma­to­es może pochwa­lić się śred­nią oce­ną 83% ze stro­ny kry­ty­ków oraz 38% ze stro­ny widzów, gdy kon­ku­ren­cyj­ny serial zgar­nął odpo­wied­nio 93% oraz 82%. Mimo to sze­fo­stwo Ama­zo­na widzi przy­szłość w jasnych bar­wach i pla­nu­je zre­ali­zo­wać aż pięć sezo­nów „Pier­ście­ni Wła­dzy”

Kon­ku­ren­cja ze stro­ny HBO była tym, cze­go Ama­zon mógł się spo­dzie­wać, nie prze­wi­dział jed­nak, że War­ner Bros. Disco­ve­ry pod­pi­sze umo­wę na nowe fil­my roz­gry­wa­ją­ce się w Śród­zie­miu. Czy te zapo­wie­dzi odcią­gną uwa­gę publicz­no­ści od „Pier­ście­ni Władzy”?

Sze­fo­wa Ama­zon Stu­dios Jen­ni­fer Sal­ke wyda­je się nie­wzru­szo­na nowy­mi wia­do­mo­ścia­mi. To wła­śnie dzię­ki jej sta­ra­niom Ama­zon Pri­me Video ma pra­wa do two­rze­nia seria­lu w świe­cie „Wład­cy Pier­ście­ni”. Zapy­ta­na, ile pro­duk­cji opar­tych na pod­sta­wie ksią­żek J.R.R. Tol­kie­na na ryn­ku ozna­cza­ło­by „zbyt dużo”, oznaj­mi­ła po prostu:

Zoba­czy­my. Kocha­my nasz serial. Jeste­śmy z nie­go nie­zwy­kle dum­ni i wie­my, że to dłu­go­ter­mi­no­wa inwe­sty­cja. Zde­cy­do­wa­nie uwa­ża­my, że otrzy­mu­je­my ze stro­ny fanów dość miło­ści, by utrzy­mać się dłu­go.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy