Aktualności Ekranizacje

Pisarz twierdzi, że Pierścienie Władzy są plagiatem! Chce od Amazona 250 milionów dolarów

Nie o takiej popu­lar­no­ści marzy­li twór­cy seria­lu „Pier­ście­nie Wła­dzy”. Deme­trio­us Poly­chron, autor inspi­ro­wa­nej dzie­ła­mi J.R.R. Tol­kie­na książ­ki „Dru­ży­na kró­la”, twier­dzi, że wąt­ki poja­wia­ją­ce się w seria­lu Ama­zo­na zosta­ły zaczerp­nię­te z jego powieści.

Deme­trio­us Poly­chron zażą­dał od Jef­fa Bez­osa, osób kie­ru­ją­cych Ama­zon Stu­dios oraz od Tol­kien Esta­te 250 milio­nów dola­rów za naru­sze­nie praw autorskich.

Pisarz, jako wiel­ki miło­śnik twór­czo­ści J.R.R. Tol­kie­na, posta­no­wił wypeł­nić luki w twór­czo­ści swe­go ido­la. Zapla­no­wał sied­mio­to­mo­wy cykl zaty­tu­ło­wa­ny „The War of the Rings” („Woj­na pier­ście­ni”), roz­po­czy­na­ją­cy się powie­ścią „The Fel­low­ship of the King” („Dru­ży­na króla”).

Oglą­da­jąc „Pier­ście­nie Wła­dzy”, Deme­trio­us Poly­chron doszedł do wnio­sku, że serial w dużej mie­rze sko­pio­wał wymy­ślo­ne przez nie­go wąt­ki, a wręcz cyto­wał dokład­ne dia­lo­gi. Inne­go zda­nia jest m.in. por­tal WinterIsComing.net, któ­ry stwier­dza, że podo­bień­stwa koń­czą się na tym, że i w „Dru­ży­nie kró­la”, i w „Pier­ście­niach Wła­dzy” poja­wia się postać imie­niem Ela­nor. Zupeł­nie inne są realia – pod­czas gdy „Pier­ście­nie Wła­dzy” dzie­ją się tysią­ce lat przed wyda­rze­nia­mi z „Wład­cy Pier­ście­ni” J.R.R. Tol­kie­na, Deme­trio­us Poly­chron głów­ną boha­ter­ką uczy­nił cór­kę Sama Gam­gee – wspo­mnia­ną już Ela­nor. W seria­lu Ama­zo­na to imię nosi hob­bit­ka z wędrow­ne­go ple­mie­nia Har­fo­otów, w któ­rą wcie­li­ła się Mar­kel­la Kavenagh.

Zanim świat usły­szał o Deme­trio­usie Poly­chro­nie z powo­du jego rosz­czeń wobec Ama­zo­na i spad­ko­bier­ców J.R.R. Tol­kie­na, pisarz moc­no zabie­gał o uwa­gę potom­ków swo­je­go ido­la. Naj­pierw w 2017 roku wysłał lisy do wnu­ka J.R.R. Tol­kie­na – Simo­na, pro­sząc o zre­cen­zo­wa­nie swo­jej książ­ki. Gdy nie otrzy­mał odpo­wie­dzi, zde­cy­do­wał się zatrud­nić praw­ni­ka, by ten nawią­zał kon­takt z Tol­kien Esta­te. Fun­da­cja nie była zain­te­re­so­wa­na dia­lo­giem z Deme­trio­usem Poly­chro­nem, więc ten… pod­rzu­cił manu­skryp­ty na próg Simo­na Tol­kie­na. Tak­że ta pró­ba kon­tak­tu nie spo­tka­ła się z reakcją.

Dru­ży­na kró­la” to nie jedy­na twór­czość fanow­ska roz­sze­rza­ją­ca świat J.R.R. Tol­kie­na. Kiryl J. Yeskov (Kiriłł Jeś­kow) opu­bli­ko­wał dwa tomy „Ostat­nie­go powier­ni­ka Pier­ście­nia”, czy­li histo­rii widzia­nej oczy­ma żoł­nie­rzy z armii Saurona.

Anna Tess Gołębiowska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy